’Det var unød­ven­digt’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TÅBE-TEAM 2 6 Men alt det go­de ar­bej­de var mod slut­nin­gen for­ga­e­ves.

»Der er no­get, vi sam­men skal ha­ve for­bed­ret i kom­mu­ni­ka­tio­nen, når det er, at vi kø­rer. Men ja, det var et me­get un­der­hol­den­de løb - i hvert fald den før­ste halv­del. Her hav­de jeg nog­le go­de kam­pe og fik lov til at kø­re ra­ce. Jeg gjor­de, hvad jeg kun­ne, og det gjor­de tea­met og­så. Vi ram­te ba­re ik­ke rig­tigt i dag,« kon­sta­te­re­de Ke­vin Magnus­sen.

Han for­kla­re­de, at han med for­del kun­ne ha­ve va­e­ret tid­li­ge­re i pit gen­nem he­le lø­bet, hvor han kon­stant blev he­vet ind ef­ter de øv­ri­ge kon­kur­ren­ter.

»Jeg skul­le ha­ve va­e­ret tid­li­ge­re i pit i star­ten, så­dan at jeg kun­ne ha­ve kørt ra­ce med de an­dre he­le ti­den. Hver gang de kør­te i pit og fik et stint, så hav­de de ny­e­re da­ek på og kør­te la­en­ge­re tid. Hver gang vi kom ud sam­men, så hav­de de ny­e­re da­ek, og det gør det sva­ert. Men vi la­e­rer af det,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Dan­ske­rens team­chef, Fred Vas­seur, er­kend­te, at tea­met be­gik en stra­te­gisk fejl, men han nedt­o­ne­de be­tyd­nin­gen.

»Jeg sy­nes og­så, at vi fo­re­tog en fejl i lø­bets slut­ning med stra­te­gi­en, men jeg vil ger­ne hu­ske al­le på, at vo­res fart var god, og at Ke­vin la­ve­de en rig­tig god start,« sag­de han til TV3 Sport og til­fø­je­de:

»Det er ik­ke et spørgs­mål om 10 Desva­er­re, vi tog vel en chan­ce og prø­ve­de... Set i baks­pej­let var det en unød­ven­dig chan­ce. Hav­de det vir­ket, hav­de vi va­e­ret hel­te kom­mu­ni­ka­tio­nen. Det hand­ler om, at vi un­der lø­bet ta­ger nog­le be­slut­nin­ger, og det er al­tid nemt ef­ter­føl­gen­de at va­e­re bag­klog.«

Ke­vin Magnus­sens team­kol­le­ga, Jo­ly­on Pal­mer, hav­de et skidt løb og slut­te­de skuf­fen­de som num­mer 19 i Tys­kland, mens Lewis Ha­milt­on su­ve­ra­ent vandt og ud­byg­ge­de sin fø­ring i VM-stil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.