Agnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE KOM­MEN­DE UGER vil uva­e­ger­ligt brin­ge man­ge spe­ku­la­tio­ner om Ke­vin Magnus­sens frem­tid, og jeg kan sag­tens sa­et­te mig ind i, hvor fru­stre­ren­de det må va­e­re for ho­ved­per­so­nen. Men jour­na­li­ster­ne og an­dre kø­re­res ma­na­gers gør ba­re de­res ar­bej­de, mens der i øv­rigt er me­get stil­le om­kring K-Mag. De hi­sto­ri­er, der cir­ku­le­rer om dan­ske­ren i me­di­er­ne og i pad­do­ck­en, er al­le ’ne­ga­ti­ve’ – for­stå­et på den må­de, at de hand­ler om ri­si­ko­en for, at han mi­ster Re­nault-sa­e­det. I de kom­men­de uger skal der nog­le me­re po­si­ti­ve hi­sto­ri­er på ba­nen – om at han be­hol­der plad­sen hos Re­nault el­ler har al­ter­na­ti­ver hos an­dre team.

De fle­ste an­dre kø­re­re har folk til at ’plan­te’ den slags hi­sto­ri­er, men det mang­ler K-Mag. Om det er en ma­na­ger, en spin­dok­tor el­ler må­ske en com­bo han mang­ler, ved jeg ik­ke, og det skal han selv ta­ge stil­ling til.

Men i takt med at kam­pen om PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.