Ting vi hu­sker fra Dan­mark Rundt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MADS WÜRTZ SCH­MIDT Der er di­a­men­ter i be­ne­ne på den blon­de dan­sker. Det vid­ste vi egent­lig godt, for sid­ste år blev han U23-ver­dens­me­ster i en­kel­start, og han le­ve­de på flot­te­ste vis op til den ti­tel ved at vin­de på lør­da­gens en­kelt­start i Ny­borg. Dér, hvor Mads Würtz Sch­midt nok isa­er har vun­det an­er­ken­del­se, var, da han gav sig så me­get, at han be­svi­me­de kortva­rigt ef­ter de 19,6 ki­lo­me­ter. Det vi­ste of­fer­vil­lig­hed. Og da han vi­ste køligt over­blik og stak af sted med Da­ni­e­le Ben­na­ti på 1. eta­pe. Würtz Sch­midt bli­ver spa­en­den­de at føl­ge i frem­ti­den. Magnus Cort Ni­el­sen har om nogen im­po­ne­ret ved PostNord Dan­mark Rundt. Ef­ter en el­lers sej­rs­løs sa­e­son som ful­tidspro­fes­sio­nel vandt han flot spur­ten ved Dybbøl Møl­le i Søn­der­borg, men og­så på Kiddesvej sad han im­po­ne­ren­de med i fron­ten af fa­vo­rit­grup­pen og kør­te en 5. plads hjem. Han kro­ne­de lø­bet med at bli­ve sam­let to’er. Hvis Cort fort­sa­et­ter de fi­ne tak­ter, vil han li­ge som Mads Würtz Sch­midt va­e­re en mand, som vi kan reg­ne med at se me­get me­re til i frem­ti­den. Sik­ke et cy­kel­løb! 3. eta­pe i årets PostNord Dan­mark Rundt kun­ne - na­e­sten - li­ge så vel ha­ve va­e­ret en en­dags­klas­si­ker. Ryt­ter­ne kør­te i den grad cy­kel­løb, da de ram­te rund­stra­ek­nin­gen i Vej­le. Der blev stuk­ket på bak­ken med 19 pro­cent som hø­je­ste stig­nings­pro­cent, og det var i den grad et Flan­dern Rundt va­er­digt, da fi­na­len ind­traf. Mi­cha­el Val­gren bul­dre­de af sted i et an­greb, som va­re­de over et mi­nut sam­men­lagt. Det ko­ste­de uden tvivl sto­re kra­ef­ter, men det gjor­de og­så, at han i går kun­ne bli­ve hyl­det som lø­bets vin­der. Det lig­ne­de til for­veks­ling Chris Froo­me i årets Tour de Fran­ce. Alex Rasmussen (Team Co­loQu­i­ck) sad midt i fel­tet, da det i høj fart kør­te over den 2,5 me­ter bre­de bro Kammerslusen lidt uden for Es­b­jerg - struk­ket ud i en stor slan­ge. Desva­er­re for den fi­redob­bel­te ver­dens­me­ster på in­den­dørs­ba­nen mi­ste­de han ba­lan­cen ude på bro­en, klik­ke­de ud af klam­per­ne, og så var go­de råd el­lers dy­re, for mas­ser af ryt­te­re pres­se­de på bag­fra. Rasmussen sat­te i løb - li­ge som Froo­me på Mont Ven­toux - uden sin cy­kel, som til stor ge­ne for kol­le­ga­er­ne blev lig­gen­de midt på bro­en. Hel­dig­vis ske­te der ik­ke no­get al­vor­ligt rent hel­breds­ma­es­sigt, men dra­ma­tisk (og un­der­hol­den­de), det var det nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.