1,79

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter et par skuf­fen­de sa­e­so­ner sat­ser Ru­bin Ka­zan hårdt på suc­ces i den­ne sa­e­son. Man har brugt man­ge pen­ge på nye spil­le­re, og selv om det kan gi­ve lidt usik­ker­hed i star­ten, in­den af­ta­ler­ne er på plads, ser hol­det ud til at bli­ve en se­ri­øs ud­for­drer i top­pen. De mø­der et Am­kar Perm-hold, som mod­sat kom­mer til at få det sva­ert i den­ne sa­e­son. På grund af øko­no­mi­ske pro­ble­mer, har man ik­ke få­et li­cens til nyind­kø­be­ne i den­ne sa­e­son end­nu, og der­for er det et no­get sva­ek­ket Am­kar-hold, som ta­ger tu­ren til Ka­zan. Der­for lig­ner det en hjem­me­sejr hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.