’Jeg står der ik­ke ba­re for at spil­le pau­se­k­lovn’

Hor­sens-ma­na­ger, Bo Hen­rik­sen, var bog­sta­ve­ligt talt el­le­vild, da det lyk­ke­des at få det ene po­int med hjem fra Brønd­by

BT - - SUPERLIGA - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Hor­sens-tra­e­ner Bo Hen­rik­sen er et stu­die i obs­ku­re be­va­e­gel­ser. Un­der kam­pen mod Brønd­by var der in­gen und­ta­gel­ser. Hen­rik­sen dan­se­de frem og til­ba­ge. Råb­te. Pe­ge­de. Fa­eg­te­de med ar­me­ne. ’Kom nu, gut­ter, for fan­den!’

Selv da det så mest sort ud bag­ud med 0-2 på Brønd­by Sta­dion, fort­sat­te han ufortrø­de­nt med sam­me ener­gi­ni­veau. Og det var vel at ma­er­ke et us­and­syn­ligt højt ét af slagsen, den fyn­s­ke tra­e­ner lag­de for da­gen. Helt be­vidst.

»Det hand­ler i sid­ste en­de om at va­e­re der for spil­ler­ne. Be­gyn­der vi (Hen­rik­sen og as­si­stent Ni­els Lod­berg, red.) at sa­et­te os ned, når det går galt, er det det va­er­ste, vi kan gø­re, for så mel­der vi os jo ud. Det er net­op det, vi ik­ke vil ha­ve fra vo­res spil­le­re. Den ener­gi, vi kom­mer med, er for­hå­bent­lig med til at gi­ve dem ener­gi. Det er der­for, vi gør det. Jeg står der ik­ke ba­re for at spil­le pau­se­k­lovn. Jeg gør det, så spil­ler­ne for­hå­bent­lig får no­get ud af det. Og så de kan ma­er­ke, at vi er der for dem. Bå­de når det går dår­ligt, og når det går godt,« si­ger Hen­rik­sen om si­ne tem­po­fyld­te trin på si­de­linj­en.

Tragi­ko­misk si­tu­a­tion

Da Hor­sens kom på 2-2, hav­de ga­ester­ne fle­re mu­lig­he­der for at nap­pe sej­ren. På et tids­punkt var Hen­rik­sen helt ne­de at få grøn­ne plet­ter på ha­bit­buk­ser­ne i ren og ska­er ae­r­g­rel­se over en af­bra­en­der.

»Det er lidt tragi­ko­misk, at vi kan kom­me i en si­tu­a­tion, hvor vi er ae­r­ger­li­ge. Det hav­de ik­ke va­e­ret fortjent, hvis vi hav­de vun­det. Så blind er jeg dog ik­ke. Men når det er sagt, kun­ne vi godt ha­ve stjå­let de tre po­int. De var mø­re. De var tra­et­te. Det var ty­de­ligt at se. Dér fø­ler jeg egent­lig, vi har mu­lig­he­der­ne. Ef­ter de sid­ste fem mi­nut­ter er vi en lil­le smu­le ae­r­ger­li­ge, men når det er sagt, er vi stol­te over at kom­me til­ba­ge, for fan­den. Det er jo flot af dren­ge­ne,« gri­ner Hen­rik­sen, der kan gla­e­de sig over at va­e­re ube­sej­ret i Su­per­liga­en sam­men med Hor­sens ef­ter de tre før­ste kam­pe, som al­le er endt uaf­gjort.

»Vi vil ger­ne vin­de, for vi skal jo ik­ke spil­le uaf­gjort hver gang. Vi skal tur­de vin­de. Det gjor­de vi i an­den hav­leg. I før­ste halv­leg spil­le­de vi ali­bi-bold, og det skal vi ha­ve la­vet om på,« ly­der det fra fyn­bo­en.

FO­TO: AN­DERS KJA­ER­BYE

AC Hor­sens-ma­na­ger Bo Hen­rik­sen (tv.), og hol­dets an­gri­ber Kjartan Fin­n­bo­ga­son hav­de det for­nø­je­ligt ef­ter kam­pen mod Brønd­by, da jy­der­ne trods bag­ud 0-2 fik et po­int med hjem fra Ves­teg­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.