DES­PE­RAT KAMP FOR SLOTTET

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

BLODRØDT med i for­be­re­del­ser­ne af den tid­li­ge­re ba­ro­nes­ses 40 års fød­sels­dag i TV2-pro­gram­met ’En stor dag på god­set’. En fød­sels­dag, der va­re­de tre da­ge, og hvor pro­mi­nen­te ga­e­ster fra he­le ver­den an­kom i even­tyrkostu­mer til slottet.

Men når tryl­le­stø­vet har lagt sig, er det langt fra sik­kert, at even­ty­ret en­der lyk­ke­ligt.

Val­de­mars Slot, der med si­ne 8.500 kva­drat­me­ter er Dan­marks stør­ste bo­lig med me­re end 50 va­e­rel­ser, blø­der nem­lig hvert år mil­li­o­ner af kro­ner.

Et slot, der si­den 1687 og gen­nem 11 ge­ne­ra­tio­ner, har til­hørt Ca­ro­li­ne Fle­m­ings fa­mi­lie. Men som hun nu ka­em­per en ben­hård kamp for ik­ke at skul­le sa­el­ge, in­den hen­des børn skal gå i hen­des fod­spor.

»Jeg hå­ber vir­ke­lig, og jeg vil gø­re alt hvad jeg kan for, at mi­ne børns bør­ne­børn og­så kan stå her. Jeg vil gø­re alt, hvad jeg kan. Men det er en me­get stejl bak­ke at kla­tre,« si­ger hun så­le­des med al­vor i stem­men i pro­gram­met. 800 slot­te og her­re­går­de I Dan­mark fin­des der om­kring 800 slot­te og her­re­går­de, men hvor der før i ti­den var hund­red­vis af an­sat­te til at skaf­fe ind­ta­eg­ter og til at ved­li­ge­hol­de ste­der­ne, er vir­ke­lig­he­den i dag en helt an­den. Man­ge god­se­je­re er tvun­get til at ta­en­ke kre­a­tivt for at tje­ne pen­ge, og for Val­de­mars Slot, der i dag har ba­re fem an­sat­te, er det ik­ke an­der­le­des. Det står klart, når man kig­ger i slot­tets regn­ska­ber.

De se­ne­ste fi­re år har Val­de­mars Slot tabt na­e­sten fi­re mil­li­o­ner kro­ner om året, og ga­el­den er op­pe på 83.182.976 kro­ner, mens va­er­di­en af byg­nin­ger og grun­de kun er på 80 mil­li­o­ner kro­ner.

Et fak­tum, der pla­ger Ca­ro­li­ne Fle­m­ing og hen­des far lens­ba­ron Ni­els Ju­el-Bro­ck­dor­ff, af­slø­re­de de i pro­gram­met. Og som gør, at de beg­ge til ti­der ’lig­ger søvn­lø­se om nat­ten’. Eje­de 80 pro­cent Tv-va­er­ten og for­fat­te­ren Ca­ro­li­ne Fle­m­ing er født på Val­de­mars Slot, men bor i dag i Lon­don med si­ne tre børn. Det var her, hun mød­te sin nu tid­li­ge­re mand, Rory Fle­m­ing, der til­hø­rer en af Eng­lands ri­ge­ste bank­fa­mi­li­er, og som i dag sid­der i be­sty­rel­sen af Val­de­mars Slot.

Ind­til 2011 eje­de Ca­ro­li­ne Flem-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.