GIF­TI­GE RYG­TER

Magnus­sen ka­em­per for sin frem­tid

BT - - VO­ORZI­J­DE PAG­I­NA - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Ke­vin Magnus­sen blev i se­ne­ste we­e­kend of­fer for gif­ti­ge ryg­ter om sin ar­bejds­moral hos Re­nault. Men ryg­ter­ne pas­ser ik­ke, ly­der det fra hans far, Jan Magnus­sen.

Det var en utak­nem­me­lig spand skidt, Ke­vin Magnus­sen fik smidt i ho­ve­d­et før den­ne for­gang­ne we­e­kends grand­prix på Ho­chen­heim-ba­nen i Tys­kland.

Her ud­kom ver­dens stør­ste For­mel 1-ma­ga­sin, F1 Ra­cing, med en ar­ti­kel, hvis ind­hold var ren gift for den dan­ske ra­cer­kø­rer.

I en ar­ti­kel om Re­nault og tea­mets frem­ti­di­ge kø­re­re blev der så­et vold­som tvivl om Ke­vin Magnus­sens frem­tid på hol­det.

I en tid med dag­li­ge og nye ryg­ter var det i sig selv ik­ke så slemt. Det var til gen­ga­eld en del af be­grun­del­sen om, hvor­for Re­nault an­gi­ve­ligt vak­ler i for­hold til at for­la­en­ge med Ke­vin Magnus­sen.

Så­le­des gi­ver unavn­giv­ne kil­der ud­tryk for, at der i tea­met er en ’sti­gen­de be­kym­ring over en ra­ek­ke epi­so­der på ba­nen’, og at med­lem­mer af tea­met har op­fat­tet dan­ske­rens af­slap­pe­de stil som ’man­gel på en­ga­ge­ment’.

Det er den sid­ste del om dan­ske­rens ar­bejds­moral, der er gif­tig for Ke­vin Magnus­sen, for­di et ry som ’en doven ra­cer­kø­rer’ kan knu­se hans håb om en plads hos an­dre team i fel­tet, hvis nu af­ta­len med Re­nault ry­ger.

BT for­søg­te i går at få en kom­men­tar fra Ke­vin Magnus­sen samt hans fy­si­ske tra­e­ner Tho­mas Jør­gen­sen. Men in­gen af dem vend­te til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­ser.

Men iføl­ge Ke­vin Magnus­sens far, Jan Magnus­sen, har ryg­tet om man­gel på en­ga­ge­ment in­tet hold i vir­ke­lig­he­den.

»Jeg ved, at Ke­vin ar­bej­der ben­hårdt på sin tra­e­ning og fy­si­ske form. Fak­tisk så hårdt, som han no­gen­sin­de har gjort. Jeg ved og­så, at han er på fa­brik­ken of­te for at kø­re si­mu­la­to­ren. Så der ser de ham og­så he­le ti­den. Der­for er jeg ufor­stå­en­de over for det,« si­ger Jan Magnus­sen til BT. Knok­ler hårdt BT har og­så va­e­ret i kon­takt med kil­der, der ken­der og føl­ger Ke­vin Magnus­sen ta­et. Og her kun­ne in­gen gen­ken­de det bil­le­de, der teg­nes af Ke­vin Magnus­sen i F1 Ra­cing. Hel­ler ik­ke, at det er et ind­tryk af dan­ske­ren, som el­lers fl­o­re­rer rundt i pit­ten.

Li­ge som Jan Magnus­sen på­pe­ger fle­re, hvor hårdt Ke­vin Magnus­sen knok­ler for at va­e­re på top­pen af sin kar­ri­e­re li­ge nu.

Jan Magnus­sen vur­de­rer, at nog­le må­ske har mis­for­stå­et søn­nens må­de at mø­de folk, han ik­ke ken­der, i For­mel 1 på.

»Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig an­det, end at Ke­vin med den tur, han var igen­nem hos McLa­ren, har nog­le ting, han be­skyt­ter sig imod. Som ra­cer­kø­rer for­hol­der du dig på et me­get per­son­ligt plan med folk in­de i tea­met. Men folk uden for kan det godt va­e­re, at han hol­der lidt på af­stand,« si­ger Jan Magnus­sen.

Ron­nie Bre­mer, ra­cer­kø­rer og tid­li­ge­re rå­d­gi­ver for Ke­vin Magnus­sen, kan hel­ler ik­ke gen­ken­de bil­le­det af en uen­ga­ge­ret dansk Re­nault-kø­rer.

»Jeg me­ner ik­ke, at han er til­ba­gela­e­net. Jeg tror ba­re, at han er be­gyndt at fin­de sig selv nok til at si­ge, at han kun kan gø­re det, så godt han kan og ik­ke me­re. Han be­kym­rer sig ik­ke li­ge så me­get la­en­ge­re, som han må­ske gjor­de hos McLa­ren. Der er ik­ke umid­del­bart no­get i det,« si­ger Ron­nie Bre­mer. Bredsi­de fra McLa­ren Det er ik­ke før­ste gang, at Ke­vin Magnus­sens ar­bejds­moral er ble­vet gen­stand for kri­tik. Det ske­te se­ne­st i 2015, hvor McLa­ren-bos­sen Ron Den­nis send­te en bredsi­de af sted mod dan­ske­ren i BT.

»Han (Magnus­sen, red.) fik al­le mu­lig­he­der. En sa­e­son i For­mel 1 – med en ra­ek­ke helt kla­re mål han skul­le op­fyl­de. Men dem op­nå­e­de han ik­ke,« lød sva­da­en fra Ron Den­nis, som til­fø­je­de:

»Det vil­le ik­ke va­e­re pas­sen­de at gå i de­tal­jer, det vil­le ba­re ska­be en ne­ga­tiv spiral. Men Ke­vin ved med sig selv, at han ik­ke pra­este­re­de, som han skul­le.«

Se­ne­re trak Ron Den­nis sit ud­fald mod Magnus­sen til­ba­ge, og der­med blev det med ar­bejds­mora­len af­bla­est.

Ron Den­nis’ ud­ta­lel­se flug­ter da hel­ler ik­ke med det ind­tryk, som Ke­vin Magnus­sen, iføl­ge BTs kil­der, ef­ter­lod hos McLa­ren.

I ste­det ta­les der om, hvor hårdt Ke­vin Magnus­sen al­tid ar­bej­de­de med McLa­rens in­ge­ni­ø­rer, og hvor­dan hans tek­ni­ske fe­ed­ba­ck var ek­strem brug­bar.

Så­gar skul­le McLa­rens højt skat­te­de che­fin­ge­ni­ør, An­drea Stel­la, med en for­tid hos Fer­ra­ri, ha­ve va­e­ret sa­er­ligt til­freds med Ke­vin Magnus­sens de­di­ka­tion og ind­put i for­hold til tek­ni­ske spørgs­mål.

Ron­nie Bre­mer an­ser de se­ne­ste skri­ve­ri­er om Ke­vin Magnus­sen som spin, der kan va­e­re plan­tet ude­luk­ken­de med det ene for­mål at ska­be usik­ker­hed om dan­ske­rens frem­tid hos Re­nault.

»Det er jo den tid på året, og man skal ik­ke ta­ge fejl af, at de en­gel­ske kø­re­re og folk bag dem er go­de til det spil. Ke­vin Magnus­sen er op­pe imod en eng­la­en­der i Jo­ly­on Pal­mer, så må­ske er det og­så så­dan no­get. Det er et spil, hvor folk snak­ker. Der bli­ver al­tid sat hi­sto­ri­er i gang om an­dre, og der er tit ik­ke no­get i det,« si­ger Ron­nie Bre­mer.

FO­TO: GRAND PRIX PHO­TO, REU­TERS

Der fl­o­re­rer ryg­ter om, at Ke­vin Magnus­sens en­ga­ge­ment ik­ke er så stort, som det bur­de va­e­re, når man er For­mel 1-kø­rer, men det af­vi­ser blandt an­dre hans far og hans tid­li­ge­re rå­d­gi­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.