Nu vil de kla­ge

På­rø­ren­de vil ik­ke fin­de sig i, at 79-åri­ge Flem­m­ing Matzen kun­ne gå i 12 da­ge med hjer­te­flim­mer uden at bli­ve ind­kaldt af Her­lev Ho­spi­tal

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov | ja­hh@bt.dk Tho­mas Nør­mark Krog | tnk@bt.dk Uf­fe Jør­gen­sen Od­de | ufjo@bt.dk

Sa­gen om den 79-åri­ge hjer­te­pa­tient Flem­m­ing Matzen, der dø­de, mens han på 12. døgn ven­te­de på en ind­kal­del­se til Her­lev Ho­spi­tal, skal nu af­gø­res af Pa­tient­kla­ge­na­ev­net. »Nu skri­ver vi til Pa­tient­kla­ge­na­ev­net. For hvis der er no­gen, som be­vidst har gjort no­get – el­ler må­ske ret­te­re ik­ke gjort no­get i det her for­løb – så skal de ha­ve nog­le or­dent­li­ge los bagi,« si­ger Flem­m­ing Matzens svi­ger­søn Si­mon Bank.

Blev al­drig ind­kaldt

Den 25. maj vi­ste et kar­di­o­gram hos den prak­ti­se­ren­de la­e­ge, at Flem­m­ing Matzen hav­de hjer­te­flim­mer, og han blev der­for hen­vist til Her­lev Ho­spi­tal. I skri­vel­sen til ho­spi­ta­let står der ty­de­ligt, at la­e­gen for­ven­ter ind­kal­del­se me­get hur­tigt, dvs. i lø­bet af en dag el­ler to, da Flem­m­ing Matzen i for­vej­en er hjer­te­pa­tient.

Men som BT i går kun­ne af­slø­re, blev han al­drig ind­kaldt af ho­spi­ta­let, og 6. ju­ni faldt Flem­m­ing Matzen død om midt i op­va­sken hjem­me i køk­ke­net i Bal­lerup.

Af Flem­m­ing Matzens jour­nal frem­går det el­lers, at to la­e­ger samt tre la­e­ge­se­kre­ta­e­rer har set hans hen­vis­ning i alt seks gan­ge i pe­ri­o­den fra hen­vis­nin­gen til døds­fal­det.

Her­lev Ho­spi­tal har si­den 21. maj va­e­ret ramt at et it-ka­os, ef­ter at sy­ge­hu­set er gå­et over til det nye sy­stem Sund­heds­plat­for­men. Fle­re over­la­e­ger er i bl.a. BT stå­et frem og har ret­tet hård kri­tik mod sy­ste­met, hvor pa­tien­ters hen­vis­nin­ger til af­gø­ren­de scan­nin­ger og un­der­sø­gel­ser samt blod­prø­ve­be­stil­lin­ger ik­ke har kun­net ses af re­le­vant fag­per­so­na­le.

»Vi står og­så frem nu for at ad­va­re al­le an­dre, der måt­te va­e­re i be­rø­ring med det her skan­da­lø­se sy­stem, for at si­ge: ’Kaere ven­ner – hvis I er i sam­me si­tu­a­tion som os, så gør no­get! Ryk på det!’

Det her sy­stem er ri­ven­de galt og i styk­ker, og man kan desva­er­re ik­ke for­ven­te at bli­ve be­hand­let or­dent­ligt. Det er en el­ler an­den ’til­fa­el­dig­heds-ge­ne­ra­tor’, der af­gør, om man bli­ver ind­kaldt el­ler ej. For os er der desva­er­re ik­ke no­get, der kan ret­te ska­den op. For Flem­m­ing er her ik­ke me­re. Vi har kun sorg­be­ar­bejd­ning til­ba­ge. Men no­gen må stil­les til an­svar,« si­ger Si­mon Bank.

Bå­de ho­spi­tals­le­del­sen og Re­gion Ho­ved­sta­den har hidtil enstem­migt sagt, at pa­tient­sik­ker­he­den ik­ke har va­e­ret i fa­re på grund af it-pro­ble­mer­ne.

I går vil­le vi­ce­di­rek­tør på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal Ste­en Wer­ner Han­sen da hel­ler ud­ta­le sig om Flem­m­ing Matzens kon­kre­te sag. Han for­kla­re­de i ste­det, at der godt kun­ne gå op til 14 da­ge fra hen­vis­ning til ind­kal­del­se, hvis det vur­de­res som la­e­ge­fag­ligt for­svar­ligt. Ste­en Wer­ner Han­sen vil dog ger­ne ha­ve de ef­ter­lad­te til at kon­tak­te hjer­te­af­de­lin­gen for at af­ta­le et mø­de om for­lø­bet.

’Det er gri­n­ag­tigt’

»Jeg op­fat­ter det, som om de ned­gør os lidt. I den hen­vis­ning, der er sendt til Her­lev Ho­spi­tal fra fars prak­ti­se­ren­de la­e­ge, er der ik­ke lagt skjul på, hvad det dre­jer sig om, og at ind­kal­del­sen skal ske sna­rest mu­ligt. Og sna­rest mu­ligt kan da al­drig va­e­re ef­ter 14 da­ge el­ler me­re, når det hand­ler om en hjer­te­pa­tient,« si­ger Be­ti­na Bank og til­fø­jer:

»AEr­lig talt sy­nes jeg, det er lidt gri­n­ag­tigt med det mø­de, de la­eg­ger op til.

For mig ser det ud, som om de er i gang med at ’va­ske ha­en­der’ fra ho­spi­ta­lets si­de. Men vi ta­ger imod mø­det, for vi har jo ik­ke så man­ge an­dre mu­lig­he­der.«

FO­TO: MIKKEL BERG PE­DER­SEN PRIVATFOTO

Flem­m­ing Matzens på­rø­ren­de, svi­ger­søn­nen Si­mon Bank, bar­ne­bar­net Elisa­beth og dat­te­ren Be­ti­na Bank, ret­ter en hård kri­tik mod Her­lev Hospitals nye it-sy­stem og vil nu gå i Pa­tient­kla­ge­na­ev­net med sa­gen.

79-åri­ge Flem­m­ing Matzen hav­de hjer­te­flim­mer og blev der­for hen­vist til Her­lev Ho­spi­tal. Men han dø­de, mens han på 12. døgn ven­te­de på at hø­re fra ho­spi­ta­let.

BTs for­si­de i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.