Nu kom­mer Hil­lary,

BT - - NYHEDER -

Khan vil­le de­res nu af­dø­de søn al­drig ha­ve va­e­ret i USA – og der­med al­drig ha­ve mi­stet li­vet i tje­ne­ste – hvis det stod til Do­nald Trump, der har op­for­dret til et in­drej­se­for­bud for ne­top mus­li­mer.

Og Trumps re­ak­tion på den fø­lel­ses­la­de­de ta­le? Han fo­re­slog, at Gha­za­la Khan må­ske stod stil­le ved si­den af sin mand, for­di hun ik­ke hav­de få­et lov til at ta­le.

»Hvis du så på hans ko­ne, hun stod der ba­re. Hun hav­de in­tet at si­ge ... Må­ske hav­de hun ik­ke til­la­del­se til at si­ge no­get,« for­kla­re­de Trump iføl­ge bri­ti­ske BBC. AE­re og respekt Men den ud­ta­lel­se har ry­stet de­mo­kra­ter så­vel som re­pu­bli­ka­ne­re, for så­dan ta­ler man ik­ke til en fal­den sol­dats mor. Dem om­ta­ler man iføl­ge Ohios gu­ver­nør Jo­hn Ka­sich, som Hvis du så på hans ko­ne, hun stod der ba­re. Hun hav­de in­tet at si­ge ... Må­ske hav­de hun ik­ke til­la­del­se til at si­ge no­get selv er re­pu­bli­ka­ner, med ae­re og respekt. Ik­ke med lat­ter­lig­gø­rel­se.

Se­ne­st har se­na­tor Jo­hn McCain lagt af­stand til par­ti­kam­me­ra­ten Do­nald Trump. Han me­ner ik­ke, at Trumps ud­ta­lel­se re­pra­e­sen­te­rer det re­pu­bli­kan­ske par­ti.

Grun­den til mo­de­rens stil­hed skyld­tes da og­så no­get helt an­det end et ta­le­for­bud, har hun for­kla­ret til BBC:

»Jeg blev ked af det, da jeg hør­te om hans re­ak­tion. Jeg var i sorg. Da jeg stod der, kun­ne he­le Ame­ri­ka fø­le min smer­te, uden jeg be­hø­ve­de si­ge et ene­ste ord. Jeg for­står ik­ke, hvor­dan han kun­ne mis­se det,« sag­de Gha­la­za Khan, som den dag i dag sta­dig er så over­va­el­det af sorg, at hun ik­ke kan kig­ge på et bil­le­de af sin søn, uden hun bry­der ud i gråd.

I lø­bet af we­e­ken­den er Do­nald Trump ble­vet kri­ti­se­ret af fle­re ve­te­ran­for­e­nin­ger, og 17 så­kald­te Gold Star-fa­mi­li­er – det vil si­ge fora­el­dre, der har mi­stet børn i krig – kra­e­ver nu en und­skyld­ning fra pra­esi­dent­kan­di­da­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.