Lås for slottet

BT - - NYHEDER -

ing 80 pct. af slottet, men solg­te sin an­del til­ba­ge til sin far, og i dag er det for­melt hen­des 11-åri­ge søn Ale­xan­der, der ejer det. Ho­ved­hu­set er om­dan­net til mu­se­um, og ste­det dri­ves af en fond, men det er imid­ler­tid Ca­ro­li­ne Fle­m­ing selv, der har an­sva­ret for slot­tets frem­tid. Man­ge hi­sto­ri­er Et tungt an­svar, når man som 11. ge­ne­ra­tion har sto­re fø­lel­ser i klem­me.

»Det (Val­de­mars Slot, red.) har selv­føl­ge­lig en stor be­tyd­ning for mig. Det har så man­ge hi­sto­ri­er igen­nem så man­ge ge­ne­ra­tio­ner. Det har me­get stor af­fek­tions­va­er­di. Men af­fek­tions­va­er­di­en går hånd i hånd med en for­nem­mel­se af et an­svar.

Min ge­ne­ra­tion er nødt til at ta­en­ke på en lidt me­re kre­a­tiv må­de, for­di ste­det ik­ke la­en­ge­re kan over­le­ve af land­brug og sko­v­brug,« si­ger Ca­ro­li­ne Fle­m­ing i TV2-pro­gram­met.

Fa­de­ren Ni­els Ju­el-Bro­ck­dor­ff er­ken­der, at det ko­ster ’hund­red­vis af tu­sin­de kro­ner om året’ at kø­re slottet.

Ud over land­brug og sko­v­brug stam­mer ind­ta­eg­ter­ne iføl­ge Ca­ro­li­ne Fle­m­ing fra ud­lej­ning af hu­se og fra at åb­ne op for turi­ster til events, bryl­lup­per og kon­fe­ren­cer. Må ta­en­ke nyt Men det år­li­ge drifts­un­der­skud i mil­li­onklas­sen af­slø­rer, at det langt­fra er nok.

Der­for er Ca­ro­li­ne Fle­m­ing tvun­get til at ta­en­ke i nye ba­ner, hvis ik­ke hun skal mi­ste slottet, og i pro­gram­met ser man blandt an­det, hvor­dan hun for­sø­ger at få lov til at sa­el­ge vand på fla­ske tap­pet på Val­de­mars Slots 732 hektar sto­re grund.

Og­så grun­dens ae­ble­tra­e­er kom­mer i spil i jag­ten på pro­fit, og den tid­li­ge­re ba­ro­nes­se over­ve­jer bå­de at ka­ste sig ud i pro­duk­tion af ae­blemost og mar­me­la­de. Ind­til vi­de­re er pro­duk­tio­nen så vidt vi­des ik­ke ført ud i li­vet.

Ca­ro­li­ne Fle­m­ings ma­na­ger Jes­per Thom­sen op­ly­ser til BT, at hun er bort­rejst på fe­rie og der­for ik­ke har mu­lig­hed for yder­li­ge­re at kom­men­te­re slot­tets frem­tid. Ni­els Ju­el (1677-1697) Søhel­ten Ni­els Ju­el be­sej­re­de en over­le­gen svensk flå­de i Søsla­get i Kø­ge Bugt i 1677. Han om­byg­ge­de det for­fald­ne Val­de­mars Slot til ba­rokstil. Knud Ju­el (1697-1709) Ni­els Ju­el (1709-1766) Carl Ju­el (1766-1767) Fre­de­rik Ju­el (1767-1827) Carl Ju­el-Bro­ck­dor­ff (1827-1859) Fre­de­rik Carl Ju­el-Bro­ck­dor­ff (1859-1876) Carl Fre­de­rik Ju­el-Bro­ck­dor­ff (1876-1900) Fre­de­rik Carl Ju­el-Bro­ck­dor­ff (1900-1912) Carl Fre­de­rik Iu­el-Bro­ck­dor­ff (1912-1971) Ni­els Krab­be Iu­el-Bro­ck­dor­ff

er 11. ge­ne­ra­tion af god­se­je­re ef­ter søhel­ten Ni­els Ju­el

(fra 1971. Over­lod det til Ca­ro­li­ne Fle­m­ing i pe­ri­o­den 2003-2011)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.