Svi­ger­mor be­fri­et fra bort­fø­re­re

BT - - NYHEDER -

DRA­MA IN­DEN OL For­mel 1-boss Ber­nie Ec­c­le­sto­nes svi­ger­mor blev søn­dag be­fri­et af po­li­ti­et, ef­ter at hun i sid­ste uge blev bort­ført i Bra­si­li­en. Det op­ly­ser tv-sta­tio­nen BBC.

Ukend­te ger­nings­ma­end tog F1­che­fens svi­ger­mor, 67-åri­ge Apa­re­ci­da Schunck, til fan­ge i São Paulo i Bra­si­li­en. Kvin­den blev iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er bort­ført fra sit hjem i by­de­len In­ter­la­gos, hvor­ef­ter ger­nings­ma­en­de­ne for­lang­te rundt reg­net 250 mil­li­o­ner kro­ner i lø­sesum for hen­de. Stør­re po­li­ti­ak­tion Elisa­be­te Sa­to, talskvin­de for po­li­ti­et i São Paulo, op­ly­ser iføl­ge BBC, at der ik­ke er ble­vet be­talt lø­se­pen­ge for Apa­re­ci­da Schunck.

Dog har der fun­det en stør­re po­li­ti­ak­tion sted for at be­fri Schunck, der ik­ke kom til ska­de i for­bin­del­se med ak­tio­nen. Apa­re­ci­da Schunck blev fun­det i by­en Co­tia na­er São Paulo, skri­ver mo­tor­sport.com.

To mista­enk­te ma­end er ble­vet an­holdt.

85-åri­ge Ber­nie Ec­c­le­sto­ne er iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne god for me­re end 20 mil­li­ar­der kro­ner.

Han gif­te­de sig i 2012 med den nu 39-åri­ge bra­si­li­an­ske ad­vo­kat Fa­bi­a­na Flo­si, som han hav­de mødt ved det bra­si­li­an­ske For­mel 1-grand­prix i 2009.

Par­ret bor til dag­lig i Stor­bri­tan­ni­en.

Bort­fø­rel­ser var al­min­de­li­ge i Bra­si­li­en for år til­ba­ge, men ef­ter en ind­sats fra po­li­ti­et, bl.a. med etab­le­ring af en sa­er­lig an­ti-kid­nap­nings­en­hed, er det lyk­ke­des at få re­du­ce­ret an­tal­let af kid­nap­nin­ger va­e­sent­ligt.

Hvis sa­gen med Ec­c­le­sto­nes svi­ger­mor var endt med en ud­be­ta­ling af de kra­e­ve­de lø­se­pen­ge, vil­le den ha­ve skre­vet sig ind i den bra­si­li­an­ske hi­sto­rie som den stør­ste no­gen­sin­de.

Bra­si­li­en er va­ert for OL fra på fre­dag og frem til 21. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.