Fem un­ge bort­vist fra asyl­cen­ter

BT - - NYHEDER -

Fem un­ge fra Bør­ne­cen­ter Tul­lebøl­le på Lan­geland skal ik­ke la­en­ge­re ha­ve lov at bo på cen­tret, me­ner di­rek­tø­ren for asy­l­om­rå­det i Lan­geland Kom­mu­ne, Si­si Ei­bye, som har bort­vist dem. To er sig­tet for vold­ta­egt mod en 16-årig pige, mens tre er sig­tet for blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se på Lan­gelands­festi­va­len, skri­ver TV2 Fyn.

Hun har kon­tak­tet Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen og bedt den fin­de et an­det asyl­cen­ter til de fem un­ge uden for Lan­geland. Det vil Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen nu gø­re.

»Dren­ge­nes op­før­sel er to­talt uac­cep­ta­bel, det skal der ik­ke va­e­re no­gen tvivl om. Men det er vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at de­res op­før­sel langt­fra skal ka­e­des sam­men med de an­dre dren­ge på cen­tret,« si­ger Si­si Ei­bye til DR Fyn.

Che­fen for Lan­gelands­festi­va­len, Al­lan K. Pe­der­sen, har kri­ti­se­ret cen­tret for ik­ke at ha­ve or­dent­lig styr på de un­ge, som er mel­lem 14 og 17 år.

»Vi op­le­ve­de, at når vi tog kon­takt til asyl­cen­tret om at hen­te dren­ge­ne, så kun­ne de ik­ke op­ly­se os om, hvor man­ge dren­ge der egent­lig var i om­rå­det. Det ane­de de ik­ke,« si­ger Al­lan K. Pe­der­sen til DR Fyn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.