Hun skal sty­re Tokyo

Yuri­ko Koi­ke over­vandt så­vel se­xis­me som 20 mod­kan­di­da­ter på vej­en mod gu­ver­nør­po­sten i Ja­pans ho­ved­stad

BT - - NYHEDER - Las­se Kar­ner | la­ka@ber­ling­s­ke.dk

Ef­ter fle­re år­ti­er i ja­pansk politik skal der me­get til at slå Yuri­ko Koi­ke ud af kurs. Hun har hørt lidt af hvert. Ik­ke mindst i ka­te­go­ri­en af ned­la­den­de og kvin­defjend­ske kom­men­ta­rer. Så­le­des og­så i den ne­top af­slut­te­de valg­kamp, hvor hun var op­pe imod he­le 20 mod­kan­di­da­ter i kam­pen om at bli­ve Toky­os po­li­ti­ske le­der. Un­der­vejs blev hun blandt an­det be­skyldt for at va­e­re kla­edt som en kvin­de, men op­fø­re sig som en mand, og for ik­ke at va­e­re eg­net til stil­lin­gen ale­ne på grund af sit ud­se­en­de.

»Vi kan ik­ke over­la­de Tokyo til en kvin­de med så me­get ma­keup,« lød det fra tid­li­ge­re Tokyo-gu­ver­nør Shin­ta­ro Is­hi­ha­ra.

Yuri­ko Koi­kes re­ak­tion var hver gang af­da­em­pet. Hun var vant til det, for­kla­re­de hun med et over­ba­e­ren­de smil. Og var må­let at få va­el­ger­ne til at stem­me på an­dre kan­di­da­ter, så slog stra­te­gi­en gru­e­ligt fejl. For ved søn­da­gens valg blev Yuri­ko Koi­ke en klar vin­der med over en mil­li­on fle­re stem­mer end sin na­er­me­ste kon­kur­rent. Der­med har Tokyo få­et sin før­ste kvin­de­li­ge gu­ver­nør no­gen­sin­de. Og det er va­erd at la­eg­ge ma­er­ke til.

Ja­pan får bund­ka­rak­ter

Hvad en­ten det an­går li­ge­løn, for­frem­mel­ser el­ler mu­lig­hed for at ba­lan­ce­re kar­ri­e­re og fa­mi­li­e­liv, er ja­pan­ske kvin­der of­te dår­li­ge­re stil­let på ar­bejds­mar­ke­det end ma­en­de­ne.

Ja­pan får år ef­ter år bund­ka­rak­ter på glo­ba­le rang­li­ster over li­ge­stil­ling mel­lem køn­ne­ne. Og jo vig­ti­ge­re en job­ti­tel er, de­sto min­dre er sand­syn­lig­he­den for, at den til­hø­rer en kvin­de. Det så­kald­te glasloft gør det mu­ligt for kvin­der­ne at se op, men ik­ke tra­en­ge igen­nem til sam­fun­dets top. Den ja­pan­ske re­ge­ring er op­ma­er­k­som på pro­ble­ma­tik­ken og har som målsa­et­ning, at 30 pro­cent af al­le le­der­stil­lin­ger i of­fent­li­ge så­vel som i pri­va­te virksomheder i 2020 skal va­e­re be­sat af kvin­der. Si­gen­de for den plan er det, at blot tre ud af re­ge­rin­gens i alt 20 mi­ni­stre er kvin­der.

Yuri­ko Koi­kes sik­re valgsejr er med an­dre ord et sa­er­syn. Hun har tid­li­ge­re ud­talt, at det i Ja­pan ik­ke er et glasloft, der hol­der kvin­der ne­de, men na­er­me­re en jer­n­pla­de. Selv har hun va­e­ret møn­ster­bry­der ad­skil­li­ge gan­ge i lø­bet af sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re.

I 2007 blev Yuri­ko Koi­ke Ja­pans før­ste kvin­de­li­ge for­svars­mi­ni­ster og for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at over­ta­ge le­del­sen af lan­dets stør­ste par­ti, Det Li­be­ra­le De­mo­kra­ti­ske Par­ti. Det­te vil­le ha­ve ba­net vej­en til po­sten som pre­mi­er­mi­ni­ster, men for­sø­get slog fejl. I ste­det fort­sat­te Yuri­ko Koi­ke som par­la­men­ta­ri­ker, frem til valg­kam­pen i Tokyo blev skudt i gang.

Her ra­ge­de hun straks uklar med den lo­ka­le le­del­se af Det Li­be­ra­le De­mo­kra­ti­ske Par­ti. Par­ti­et hav­de en an­den kan­di­dat i tan­ker­ne og na­eg­te­de der­for at støt­te Koi­ke. Det holdt dog ik­ke Yuri­ko Koi­ke til­ba­ge. Hun stil­le­de op til stor for­ar­gel­se og util­freds­hed blandt par­ti­kol­le­ger, her­un­der den tid­li­ge­re gu­ver­nør, der men­te, at hen­des brug af ma­keup bur­de diskva­li­fi­ce­re hen­de.

Den lo­ka­le par­ti­le­del­se ad­va­re­de si­ne med­lem­mer imod at støt­te par­tiets sel­vud­na­evn­te kan­di­dat, men man­ge gjor­de det al­li­ge­vel. En af Yuri­ko Koi­kes før­ste op­ga­ver som ny gu­ver­nør bli­ver der­for at få genop­ret­tet sam­ar­bej­det på tva­ers af flø­je­ne i Det Li­be­ra­le De­mo­kra­ti­ske Par­ti.

Der­u­d­over vil Yuri­ko Koi­ke hur­tigst mu­ligt gå i gang med at for­bed­re mu­lig­he­der­ne for bør­ne­pas­ning i den ja­pan­ske ho­ved­stad. Selv om man­ge ja­pan­ske kvin­der har go­de ud­dan­nel­ser, en­der kar­ri­e­ren of­te ef­ter før­ste fød­sel. Man­gel på pas­nings­mu­lig­he­der er en vig­tig del af for­kla­rin­gen, og skal der fle­re kvin­der ud på ar­bejds­mar­ke­det, skal der sa­et­tes ind her.

Skan­da­le ef­ter skan­da­le

Og så er der de olym­pi­ske le­ge. De af­hol­des i 2020 i Tokyo, og for va­erts­by­ens po­li­ti­ske le­del­se er der nok at hol­de styr på. For­be­re­del­ser­ne er langt­fra for­lø­bet som planlagt. Den ene skan­da­le ef­ter den an­den har truk­ket over­skrif­ter, mens ud­gif­ter­ne for la­engst har over­s­te­get det op­rin­de­li­ge bud­get.

»Jeg vil le­de Tokyo på en ene­stå­en­de må­de og ska­be et Tokyo, som I al­drig har set ma­ge til,« sag­de Yuri­ko Koi­ke ef­ter valgsej­ren.

Først skal hun dog be­vi­se, at hun ik­ke kun for­mår at ta­ge mag­ten, men og­så at hol­de på den. Kan hun det, er det ik­ke umu­ligt, at Yuri­ko Koi­ke for­sø­ger at ban­ke hul i end­nu et glas­tag og igen ra­ek­ke ud ef­ter pre­mi­er­mi­ni­ster­po­sten.

Vir­gi­nia Rag­gi fik 67 pct. af stem­mer­ne, da ind­byg­ger­ne i Rom var ved stem­m­eur­ner­ne i ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.