YURI­KO KOI­KE

BT - - NYHEDER -

Født i 1952 og vok­set op i en for­stad til den ja­pan­ske stor­by Ko­be. I 1970er­ne stu­de­re­de Yuri­ko Koi­ke ara­bi­sk i AE­gyp­ten, hvor hun og­så tog en uni­ver­si­tets­grad i so­cio­lo­gi. Hun blev si­den nyheds­va­ert på tv, før hun i 1992 ind­led­te sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re. Koi­ke har va­e­ret med­lem af fle­re par­ti­er og meld­te sig i 2002 ind i Det Li­be­ra­le De­mo­kra­ti­ske Par­ti, der i dag har re­ge­rings­mag­ten. I en kort pe­ri­o­de i 2007 var hun for­svars­mi­ni­ster i pre­mi­er­mi­ni­ster Shin­zo Abes da­va­e­ren­de re­ge­ring. Koi­ke for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at bli­ve le­der af Det Li­be­ra­le De­mo­kra­ti­ske Par­ti, hvil­ket mis­lyk­ke­des. Ved søn­da­gens valg i Tokyo blev hun by­ens før­ste kvin­de­li­ge gu­ver­nør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.