Nej, bil­li­ge­re bro gi­ver dy­re mo­tor­ve­je

BT - - DEBAT -

KAR­STEN HØNGE

ti­den, om man skal sa­et­te tak­sten ned, for­di der kom­mer man­ge pen­ge ind, el­ler om man skal gø­re det gra­tis, når ga­el­den er be­talt ud. Spe­ci­elt nu, hvor der er kørt re­kord­man­ge over bro­en i juli må­ned, bli­ver den hur­ti­ge­re be­talt af. Men man kan ik­ke se Sto­re­ba­elts­bro­en iso­le­ret fra re­sten af Dan­marks in­fra­struk­tur.

FOLK SPØR­GER HE­LE

ste­det nødt til at se ab­strakt på in­fra­struk­tu­ren. For gør man det va­e­sent­lig bil­li­ge­re at kø­re over Sto­re­ba­elt, vil det få enor­me ud­gif­ter an­dre ste­der. Fle­re vil kø­re på mo­tor­ve­je­ne, hvil­ket vil be­ty­de, at der bli­ver be­hov for mil­li­ar­din­ve­ste­rin­ger til bl.a. at ud­vi­de E20, og det vil un­der­gra­ve øko­no­mi­en i fa­er­ge­for­bin­del­ser­ne. Dre­jer man på en knap, ka­ster det kon­se­kven­ser af sig i re­sten af lan­det. Må­ske sy­nes man, det er dej­ligt, hvis det bli­ver bil­li­ge­re at kø­re over Sto­re­ba­elt. Men hvem skal be­ta­le ud­vi­del­sen af mo­tor­ve­je­ne? Sto­re­ba­elts­bro­en er en form for selv­skabt ma­so­chis­me og en for­hin­dring for va­ekst.

MEN MAN SKAL MAN BLI­VER I

va­e­re for­sig­tig med at ta­ge pen­ge fra bro­en. Man kan und­ta­gel­ses­vis gø­re det, når det vel at ma­er­ke går til an­dre in­fra­struk­tur­pro­jek­ter, som det for ek­sem­pel er sket med Fe­mern Ba­elt-for­bin­del­sen. Men det hø­rer in­gen ste­der hjem­me, at re­ge­rin­gen be­slut­te­de, at bro­en skul­le va­e­re med til at fi­nan­si­e­re po­li­ti­ud­dan­nel­sen. Det er et skrå­plan, når bro­en bru­ges til at fi­nan­si­e­re an­dre ud­for­drin­ger på fi­nans­lo­ven, der ik­ke har no­get med in­fra­struk­tur at gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.