Ja, Sto­re­ba­elts­bro­en brem­ser va­ek­sten

BT - - DEBAT -

VILLUM CHRI­STEN­SEN

ble­vet til en pen­ge­ma­ski­ne over som­me­ren – det har den va­e­ret la­en­ge, og det skal vi gø­re op med. Sto­re­ba­elts­bro­en er en form for told­mur, der ad­skil­ler lan­det, og jeg ser ger­ne, at vi helt af­skaf­fer bru­ger­af­gif­ten.

BRO­EN ER IK­KE

form for selv­skabt ma­so­chis­me og en for­hin­dring for va­ekst. For hver gang man be­skat­ter mo­bi­li­tet, er det dra­e­ben­de for den va­ekst, vi al­le prø­ver at få. Vi bli­ver fat­ti­ge­re, når der kom­mer ud­nød­ven­di­ge om­kost­nin­ger på at pro­du­ce­re va­rer og på at an­sa­et­te folk, der skal flyt­te sig gen­nem lan­det. For ek­sem­pel som Ryn­ke­by, der be­ta­ler seks mil­li­o­ner kro­ner år­ligt for at kø­re over bro­en. Det er en form for selv­pi­ne­ri at ha­ve så­dan en kon­struk­tion.

STO­RE­BA­ELTS­BRO­EN ER EN

bru­ger­af­gif­ten er med til at bi­dra­ge til nog­le go­de tra­fikpro­jek­ter an­dre ste­der i lan­det. Men det aen­drer ik­ke på det for­hold, at vi bli­ver fat­ti­ge­re som land ved at be­skat­te mo­bi­li­tet. Det kan ik­ke dis­ku­te­res. Og jeg me­ner, at vi kan fin­de pen­ge­ne til tra­fikpro­jek­ter an­dre ste­der. Skal man tro ana­ly­ser­ne, bli­ver sam­fun­det 30 mil­li­ar­der kro­ner ri­ge­re ved at fjer­ne bro­af­gif­ten. For at gø­re det gra­tis at kø­re over bro­en har vi der­for lagt en plan frem, hvor vi på an­den vis fin­der de pen­ge, der skal be­ta­le de ren­ter og af­drag, som sta­dig mang­ler at bli­ve be­talt af.

MODARGUMENTET ER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.