Til­lyk­ke til en stem­me i nat­ten

Ly­den af Ra­dio­a­vi­sen er og­så ly­den af pu­blic ser­vi­ce og en be­ro­li­gen­de stem­me i nat­ten.

BT - - DEBAT -

Man kan fak­tisk sa­et­te lyd på den nyheds­tre­kant, som i år­ti­er har ud­gjort det al­tid om­dis­ku­te­re­de va­e­sent­lig­heds­kri­te­ri­um i dansk jour­na­li­stik. Fra po­li­tisk hold bli­ver bud­brin­ge­ren kon­stant og igen skudt mo­ti­ver, for­drej­ning el­ler fejl­for­tolk­ning i sko­e­ne, men i pu­blic ser­vi­ce­for­stand al­li­ge­vel i ud­gangs­punk­tet ly­den af neut­ral, kom­pri­me­ret og neut­ral nyheds­for­mid­ling. Hver ti­me, døg­net rundt, året run­det.

At sid­de i en bil på en midtjysk mo­tor­vej klok­ken to mi­nut­ter i to kan sag­tens fø­les som det en­s­om­ste i he­le ver­den

I GÅR FYLD­TE Ra­dio­a­vi­sen 90 år. I lø­bet af en uge hø­rer 3,4 mil­li­o­ner dan­ske­re over 12 år Ra­dio­a­vi­sen og P3 Nyhe­der. Sidst­na­evn­te er den ung­dom­me­li­ge ud­ga­ve af nyhe­der i dag­ti­mer­ne. Med alt hvad der­til hø­rer af jing­les, so­und bi­tes og un­der­la­eg­nings­mu­sik i et sprog og tem­po, som hø­rer ti­den til.

Så­dan skal det vel va­e­re, og in­gen grund til at få pan­de­ryn­ker over til­stra­ebt stre­et­talk fra hof­ten med Ritzau el­ler eg­ne repor­te­re som le­ve­ran­dø­rer til det un­ge hof af mod­ta­ge­re. Må­l­grup­per er kom­met for at bli­ve, og vi an­dre sni­ger os da ba­re over på P1 el­ler går re­gio­nalt på P4, hvis det skal kom­me an på det. Det skal det ik­ke al­tid, for­di man li­ge var midt i at skrå­le med på no­get Guld­dreng el­ler Bie­ber og i øv­rigt bil­der sig selv ind, at man er med på bå­de be­a­tet og slud­re­vor­ne ti­me­nyhe­der.

NÅR JEG LEJLIGHEDSVIS kø­rer i bil på den se­ne si­de af mid­nat – må med skam med­dele, at jeg kun hø­rer ra­dio i bi­len – slår det mig, i hvor høj grad Ra­dio­a­vi­sen har fulgt mig igen­nem he­le li­vet. Ik­ke som sja­e­le­sør­ge­ren Ti­ne Bryld, men som stem­men i nat­ten, der gi­ver en slags sinds­ro.

At sid­de i en bil på en midtjysk mo­tor­vej klok­ken to mi­nut­ter i to kan sag­tens fø­les som det en­s­om­ste i he­le ver­den. For så blot at skrue op, når klok­ken slår hel, og der er én i den an­den en­de, der hol­der øje med det he­le. Snak­ker og be­ro­li­ger i nat­ten. Om at der ik­ke rig­tig er sket no­get si­den klok­ken ét.

End­nu me­re op­løf­ten­de, at der rent fy­sisk sta­dig, gad vi­de hvor la­en­ge, er en nyheds­o­p­la­e­ser til ste­de nat­ten igen­nem, nu hvor der ik­ke la­en­ge­re er va­ert­s­snak mel­lem mu­sik­ken fra klok­ken 24 til 6. Vel­sag­tens ik­ke en pu­blic ser­vi­ce­for­plig­tel­se at sør­ge for sel­skab på ra­dio­nat­tebøl­gen, iføl­ge DR selv er

Kurt Las­sen, Kom­men­ta­tor

der blot 9.000 lyt­te­re i gen­nem­snit til en ra­dio­a­vis klok­ken 3 og 4, men ale­ne at vi­de, at man ik­ke er sat på nyheds­båndsløj­fe hver ful­de ti­me, og hvis him­len er ved af fal­de ned, så får man det og­så at vi­de li­ge der på ste­det og i mør­ket klok­ken 2, 3 og 4.

MIDT I EN ter­r­or­tid, bre­aking news og ik­ke mindst kra­vet om, at det bør den ene og an­den ka­nal sen­de 24-7, er der in­tet så be­ro­li­gen­de som en mid­nats­ra­dio­a­vis, der åb­ner med en hi­sto­rie om halv­nye tal fra Er­hvervs­sty­rel­sen el­ler fra en hvil­ken som helst an­den sty­rel­se til­sat en for­hånds­op­ta­get bid med en pro­fes­sor, der ik­ke nød­ven­dig­vis fin­der an­led­ning til pa­nik, men må­ske nok at kig­ge lidt na­er­me­re på tal­le­ne.

Man sav­ner så må­ske en hur­tig om­gang sport­s­nyhe­der hjem­me fra Mor­ten Haus­borgs so­fa i Ran­ders, som tek­no­lo­gi­en ik­ke er til hin­der for, men sport er sja­el­dent en in­gre­di­ens i nat­te­ti­mer­ne. Hel­dig­vis al­tid en vej­r­ud­sigt. Ger­ne en rig­tig kø­ben­hav­ner­ud­ga­ve ala: Imor­gen stort set solskin he­le da­gen – og regn i Jyl­land …

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.