SØ­REN LAUR­SEN

For­per­son, LGBT Dan­mark

BT - - DEBAT -

Ja, som les­bi­sk er det helt umu­ligt at få et or­dent­ligt liv der­ne­de. For der er op­bak­ning i det ugan­di­ske sam­fund for bå­de lov­giv­nin­gen og for ag­gres­si­ve over­fald mod ho­mo­seksu­el­le LGBT-per­so­ner. Jeg ser det som et ud­tryk for, at myn­dig­he­der­ne sy­nes, ar­bej­det ik­ke er gjort or­dent­ligt i før­ste om­gang. Det er sa­er­ligt pro­ble­ma­tisk i den­ne si­tu­a­tion, hvor man ri­si­ke­rer at ud­sa­et­te men­ne­sker for over­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.