Mor­de­ren er på fri fod

BT - - DEBAT -

DRAB Fre­dag 31. ok­to­ber 2014 i Lyng­by: Den kom­mu­na­le hjem­meple­je mod­ta­ger en alarm­be­sked fra en lej­lig­hed på Bou­le­var­den. Kom­mu­nens me­d­ar­bej­de­re for­sø­ger at rin­ge op til num­me­ret, hvor alar­men kom­mer fra, men uden held. Man fryg­ter, at be­bo­e­ren er fal­det, og en hjem­me­hja­el­per kø­rer ud til adres­sen og fin­der be­bo­e­ren lig­gen­de død i lej­lig­he­dens en­tré.

Da­gen ef­ter kan Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti kon­sta­te­re, at 71-åri­ge Lo­ne Søn­der­gaard er ble­vet dra­ebt af ad­skil­li­ge kniv­stik i bry­stet og i hal­sen.

Der er in­tet tegn på ind­brud, in­tet tegn på ty­ve­ri og in­tet op­lagt mo­tiv til drabet på den pen­sio­ne­re­de bi­bli­o­te­kar.

Der går na­e­sten et år, hvor po­li­ti­et ik­ke kom­mer na­er­me­re en opkla­ring, ind­til man i novem­ber 2015 an­hol­der en 45-årig mand og sig­ter ham for drabet. Fa­engs­let og løsladt Man­den va­re­ta­egts­fa­engs­les i et par uger, men sig­tel­sen op­gi­ves, da tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser og vid­ne­for­kla­rin­ger ik­ke kan un­der­byg­ge, at han er ger­nings­man­den.

Det er isa­er et ne­ga­tivt re­sul­tat af dna-un­der­sø­gel­ser af den 45-åri­ges tøj og sko, der er år­sag til løsla­del­sen.

Her­ef­ter er po­li­ti­et at­ter på bar bund, og her snart to år – el­ler 640 da­ge – se­ne­re er po­li­ti­et ik­ke ble­vet me­get klo­ge­re på, hvad der lig­ger bag det mysti­ske drab, forta­el­ler ef­ter­forsk­nings­le­der Kenneth Støv­ha­se fra Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti. Sid­der fast »Vi er ik­ke kom­met na­er­me­re en opkla­ring, men den ef­ter­for­skes selv­føl­ge­lig sta­dig i det om­fang, det er mu­ligt. Vi er me­get af­ha­en­gi­ge af hen­ven­del­ser fra bor­ge­re, der ved no­get.

Det sker in­di­mel­lem, at bor­ge­re kon­tak­ter os i sa­gen, men det er end­nu ik­ke no­get, der har ryk­ket os ta­et­te­re på en opkla­ring,« si­ger Kenneth Støv­ha­se.

Lo­ne Søn­der­gaard bo­e­de ale­ne og hav­de kun gan­ske lidt fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.