Jo­a­chim og Ma­rie trod­ser zi­ka-frygt

BT - - NYHEDER -

FAMILIEFERIE dag, som sko­ler­ne be­gyn­der ef­ter fe­ri­en.

Ni­ko­lai skal i 2.g. på Her­lufsholms kostsko­le, mens Fe­lix star­ter i 8. klas­se. Lil­le­bror Hen­rik skal i 1. klas­se på den ka­tol­ske pri­vatsko­le Sct. Jo­seph Sø­stre­nes Sko­le i Or­d­rup.

Hen­rik og en helt lil­le At­he­na var i øv­rigt og­så med, da der var OL i Lon­don for fi­re år si­den. Frygt gi­ver af­bud Nor­malt strøm­mer kon­ge­li­ge fra he­le ver­den til OL for at hep­pe på hjem­lan­dets sport­s­u­dø­ve­re, men i år har fle­re meldt fra. Den fryg­te­de zi­kavirus, som en ra­ek­ke eks­per­ter har ad­va­ret imod, har skabt en vis be­kym­ring for at rej­se til Bra­si­li­en.

Det ga­el­der blandt an­det fyrstin­de Char­le­ne af Mo­na­co, der el­lers selv har en for­tid som OL-del­ta­ger. I 2000 var hun blandt de svøm­me­re, der re­pra­e­sen­te­re­de sit fø­de­land Syd­afri­ka død og hja­el­per til dag­lig med at fore­byg­ge mis­brug af al­ko­hol og stof­fer blandt un­ge men­ne­sker, li­ge­som fon­den støt­ter øko­no­misk ud­for­dre­de un­ge med at ud­le­ve de­res ful­de po­ten­ti­a­le.

Amy’s Pla­ce er det før­ste re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter, som fon­den står bag. i Olym­pi­a­den i Syd­ney. Men i år har hun meldt fra – iføl­ge sin mand, fyrst Al­bert, på grund af ’vig­ti­ge hel­breds­be­kym­rin­ger’.

»Hun kan ik­ke li­de, hvad hun har la­est og hørt om zi­kavirus­sen,« har han ud­talt iføl­ge uge­bla­det Hel­lo!

Der­for bli­ver de beg­ge va­ek fra den sto­re sports­be­gi­ven­hed.

Og­så prins Wil­li­am og her­tu­gin­de Ka­te, der nor­malt er me­get in­ter­es­se­re­de i sport, har valgt at bli­ve hjem­me.

En tals­mand fra kon­ge­hu­set har dog af­vist, at det skul­le va­e­re på grund af frygt for zi­ka, som fle­re en­gel­ske avi­ser el­lers har gi­vet ud­tryk for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.