Mas­ser af power

BT - - NYHEDER -

man kun må­ler halvan­den me­ter.

Men ud over de kro­p­s­li­ge for­ud­sa­et­nin­ger hand­ler suc­ce­sen først og frem­mest om én ting, på­pe­ger den tid­li­ge­re eli­te­ro­er.

»Mo­ti­va­tio­nen er alt­af­gø­ren­de. Man skal sy­nes, at det er sjovt at tra­e­ne, kon­kur­re­re og for­bed­re sig, al­le­re­de lang tid in­den OL er in­den for ra­ek­ke­vid­de.

Drøm­men om at del­ta­ge ved OL og evt. vin­de en me­dal­je er ty­pisk en ek­stra mo­ti­va­tion til at gå det sid­ste skridt, men det er sja­el­dent nok mo­ti­va­tion i sig selv. Den in­dre lyst til at nå sit ab­so­lut­te po­ten­ti­a­le skal va­e­re den stør­ste driv­kraft, hvis man skal be­va­re mo­ti­va­tio­nen og hol­de i man­ge år,« si­ger han.

Han er­ken­der dog, at ska­der og pe­ri­o­der uden frem­gang nemt kan gå ud over mo­ti­va­tio­nen.

»Al­le vil op­le­ve pe­ri­o­der, hvor det er min­dre sjovt at tra­e­ne. Men hvis man vil va­e­re dyg­tig, kra­e­ver det, at man bli­ver ved uan­set hvad. Vilj­en og tro­en på, at ska­den går over, el­ler at frem­skrid­te­ne er på vej, er vig­tig,« si­ger han. Styr ner­ver­ne OL i Rio be­gyn­der den 5. au­gust, og ud over at al­le del­ta­ger­ne er mo­ti­ve­re­de og top­tra­e­ne­de rent fy­sisk, har de iføl­ge Eskild Eb­be­sen og­så en an­den vig­tig ting til fa­el­les - nem­lig den men­tale styr­ke. Uden en sta­erk psy­ke er det så godt som umu­ligt at nå he­le vej­en til det olym­pi­ske sta­dion, for­kla­rer han.

»Man kan tra­e­ne nok så må­l­ret­tet og va­e­re nok så ta­lent­fuld og mo­ti­ve­ret, men hvis man ik­ke kan ta­ck­le det sto­re pres, så nyt­ter det ik­ke no­get.

Man er nødt til at kun­ne sty­re si­ne ner­ver og kun­ne le­ve­re va­ren, når det vir­ke­lig ga­el­der,« si­ger han.

Blandt de dan­ske­re, som i au­gust skal til Rio og pra­este­re, er blandt an­det det dan­ske her­re­hånd­bold­lands­hold, en ra­ek­ke svøm­me­re, at­le­ti­ku­dø­ve­re, bad­min­ton­spil­le­re og ro­e­re.

BT har talt med et par dan­ske del­ta­ge­re for at hø­re, hvor­dan de tra­e­ner, spi­ser, slap­per af – og ik­ke mindst be­va­rer mo­ti­va­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.