Løn­sed­ler er fyldt med fejl

Tjek din løn­sed­del. Der kan va­e­re fle­re tu­sin­de kro­ner at hen­te

BT - - NYHEDER - An­ne La­vendt, Ritzau FO­KUS

Du åb­ner din løn­sed­del og la­der øj­ne­ne gli­de let hen over al­le op­lys­nin­ger­ne for til sidst at kon­sta­te­re, hvad der står i ne­der­ste høj­re hjør­ne – nem­lig din sam­le­de løn.

Så­dan fo­re­går det til­sy­ne­la­den­de hos man­ge af os, når løn­sed­ler­ne lan­der i ind­bak­ker­ne hver må­ned, men det kan en­de med at bli­ve dyrt ik­ke at tjek­ke, om de stem­mer.

Der er nem­lig fejl på op mod halv­de­len af løn­sed­ler­ne, op­ly­ser fag­for­e­nin­ger­ne HK Syd­jyl­land, 3F og FOA iføl­ge DR Syd.

Og det er isa­er på fi­re spe­ci­fik­ke om­rå­der, løn­mod­ta­ger­ne ri­si­ke­rer at bli­ve snydt for man­ge pen­ge. Nem­lig når det hand­ler om pen­sion, fe­ri­e­pen­ge, til­la­eg og ti­me­tal. Det forta­el­ler Mor­ten Holm Ste­in­vig, kon­su­lent i fi­nan­si­elt for­brug hos Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­let un­der Fi­nan­stil­sy­net.

»Ty­pisk er det fe­ri­e­pen­ge­ne og de per­son­li­ge til­la­eg, der bli­ver glemt, så dem kan man i hvert fald med for­del un­der­sø­ge på sin løn­sed­del,« si­ger han.

Over­ar­bej­de

Og­så hos HK Han­del har fag­lig chef Kim Jen­sen fle­re ek­semp­ler på, at an­sat­te er gå­et glip af fle­re hund­re­de tu­sin­de kro­ner, for­di de har va­e­ret uop­ma­er­k­som­me.

Han frem­ha­e­ver isa­er mang­len­de pen­sions ind­be­ta­ling og ud­be­ta­ling af over­ar­bej­de som to vig­ti­ge punk­ter på løn­sed­len, der kan en­de med at ko­ste man­ge pen­ge.

»Det er vig­tigt, at folk hu­sker at skri­ve op, hvor­dan de ar­bej­der i for­hold til over­ar­bejds­ti­mer, som man så kan tjek­ke det på løn­sed­len. Jeg har ek­semp­ler på, at folk har få­et ef­ter­be­talt 250.000 kro­ner, for­di ko­nen hav­de no­te­ret ar­bejds­ti­mer­ne ned.«

Han forta­el­ler og­så, at man ri­si­ke­rer at mi­ste fle­re års pen­sion, hvis man ik­ke sik­rer sig, at den bli­ver kor­rekt ind­be­talt.

Det kan man for ek­sem­pel gø­re via Pen­sions­In­fo.dk.

Men­ne­ske­li­ge fejl

Kon­su­lent i fi­nan­si­elt for­brug Mor­ten Holm Ste­in­vig for­kla­rer, at men­ne­ske­li­ge fejl of­test er skyld i fejl på løn­sed­len. Blandt an­det for­di overenskom­ster­ne bli­ver me­re kom­pli­ce­re­de.

»I ste­det for at kig­ge ef­ter til­bud på ma­elk ne­de i Net­to vil der nok va­e­re fle­re pen­ge at hen­te, hvis man li­ge bru­ger et mi­nut om må­ne­den på sin løn­sed­del,« si­ger han.

FO­TO: SCAN­PIX/IRIS

Pen­sion, fe­ri­e­pen­ge, til­la­eg og ti­me­tal er vig­ti­ge punk­ter, når du tjek­ker løn­sed­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.