Reg­ler for søvn­pa­tien­ter ska­der tra­fik­sik­ker­he­den

BT - - NYHEDER -

De reg­ler, s om­skul­le for­hin­dre me­get t r aet te­sø v nap n ø pa­tien­ter i at s aet tesi g bag rat­tet og der­med ud­sa­et­te sig selv og an­dre for fa­re i tra­fik­ken, vir­ker stik imod hen­sig­ten og bør la­ves om hur­tigst mu­ligt.

Det skri­ver Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-Po­sten, der har talt med en ra­ek­ke la­e­ge­fag­li­ge eks­per­ter, Rå­det for Sik­ker Tra­fik og Dansk Søv­nap­nø Fore­ning.

De pe­ger al­le på, at reg­ler­ne for kør­sels for­budt il­sø v nap n ø pa­tien­ter ram­mer vil­kår lig­tog er så re­strik­ti­ve, at man­ge men­ne­sker und­la­der at gå til la­e­gen og få be­hand­ling af skra­ek for, at la­e­gen gi­ver dem for­bud mod at kø­re bil i en la­en­ge­re pe­ri­o­de.

Iføl­ge Poul Jen­num, som er pro­fes­sor, over­la­e­ge og dr.med. på Dansk Cen­ter for Søvn­me­di­cin på Rigs­ho­spi­ta­let, har ca. 60.000 dan­ske­re di­ag­no­sen søv­nap­nø, som spo­le­rer nat­te­søv­nen på grund af man­ge vej­rtra­ek­nings­pau­ser. Men yder­li­ge­re mindst 100.000 dan­ske­re bur­de kom­me i be­hand­ling, fast­slår han.

Tra­et­hed er en fak­tor i hver fem­te tra­fi­ku­lyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.