Kul­tur Al­drig har Pot­ter va­e­ret hot­ter’

BT - - KULTUR -

BOG OG TE­A­TER på godt dansk et te­a­ter­ma­nuskript. Den en­de­li­ge ud­ga­ve af ro­ma­nen ud­kom­mer i be­gyn­del­sen af 2017. Pot­ters søn i cen­trum Her er, hvad du kan for­ven­te af den ot­ten­de Pot­ter-bog – uden at af­slø­re alt for me­get af hand­lin­gen.

Har­ry er endt som le­der af Magisk Rets­hånd­ha­e­vel­se. Han er gift med sin ung­dom­ska­e­re­ste Gin­ny, og de har, som Pot­ter-fans vil vi­de, tre børn sam­men. Søn­nen Al­bus spil­ler en stor, af­gø­ren­de rol­le i ’Har­ry Pot­ter and the Cur­sed Child’ (det forbandede barn) – ja­evn­før ba­re tit­len. Så har vi ik­ke sagt for me­get.

Der er man­ge si­de­lø­ben­de spor i styk­ket/bo­gen – et af dem er Har­rys for­hold til Al­bus. Det er ik­ke no­gen dans på Or­chi­deas – for nu at bru­ge nav­net på en blomst, der spil­ler en vis rol­le i Har­ry Pot­ter-bø­ger­ne.

Na­tur­lig­vis kom­mer Al­bus ind på Hogwarts, hvor han til sin fars fru­stra­tion slet ik­ke fø­ler sig hjem­me. Han har det sva­ert med at va­e­re sel­ve­ste Har­ry Pot­ters søn. I et op­hid­set ska­en­de­ri, hvor Al­bus går hårdt til sin far, kom­mer Har­ry til at si­ge, at han vil­le øn­ske, at Al­bus al­drig var født. Og for­try­der med det sam­me.

Her­mio­ne Gran­ger-Weas­ley er sta­dig me­get sam­men med Ron, fak­tisk er de iføl­ge dem, der har set te­a­ter­styk­ket, me­re fo­rel­ske­de end no­gen­sin­de.

Det har vakt en del op­sigt, at te­a­ter­ver­sio­nen af Her­mio­ne er sort. Hun spar­ker og­så som vok­sen bag­del som mi­ni­ster.

Har­ry og Gin­ny, der op­tra­e­der me­get i styk­ket/bo­gen, har fle­re pro­ble­mer end Ron og Her­mio­ne. Det kan ta­e­re på et­hvert for­hold, når beg­ge par­ter har travlt med at red­de ver­den.

In­di­mel­lem be­va­e­ger hand­lin­gen sig ad et snirk­let spor gen­nem for­skel­li­ge uni­ver­ser og vir­ke­lig­he­der, hvor man­ge af de kend­te fi­gu­rer spil­ler for­skel­li­ge rol­ler. I en af vir­ke­lig­he­der­ne er Her­mo­i­ne f.eks. ik­ke gift med Ron og slet ik­ke mi­ni­ster, men der­i­mod la­e­rer på Hogwarts. Ron er gift med en an­den. Ama­tør­lit­te­ra­tur ’Har­ry Pot­ter and the Cur­sed Child’ har få­et tro­fa­ste Pot­ter-fans til ta­ster­ne i kom­men­tar­spor i di­ver­se net­fora. Man­ge kal­der styk­ket og der­med den fo­re­lø­bi­ge bog fan­fik­tion. Alt­så ama­tør­lit­te­ra­tur, sta­er­kt in­spi­re­ret af di­ver­se for­bil­le­der. En tem­me­lig hård kri­tik, når den ret­tes mod J.K. Rowling.

»Det ly­der ik­ke dår­ligt, men det var ik­ke, hvad jeg hav­de for­ven­tet. Jeg er enig med dem, der me­ner, at det ly­der lidt for me­get som fan­fik­tion. Men jeg vil al­tid el­ske J. K. Rowling,« skri­ver Ca­ro­li­ne In­tan på buzz­fe­ed.

»Har­ry Pot­ter – bar­net der blev mis­hand­let og af­vist i el­le­ve år af sit liv – si­ger til sin søn, at han vil­le øn­ske, at han al­drig var født. Nej. Det styk­ke er en ska­end­sel,« skri­ver Erin Yo­ung.

»Må­ske vi­ser det­te ba­re, at Rowling ik­ke er en fan­ta­stisk for­fat­ter, når det kom­mer til styk­ket. Folk hyl­der hen­de som et ge­ni. Må­ske er hun det ik­ke,« skri­ver So­fia Ber­hards­on.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.