Han byg­ge­de et nyt mu­se­um

BT - - NAVNE -

60 ÅR I MOR­GEN Hol­ger Re­en­berg er vok­set op med

kul­tur.

Hans far, kon­ge­lig sku­e­spil­ler Jør­gen Re­en­berg, syn­tes, at kna­eg­ten fra barns­ben skul­le ha­ve et højt mål af klas­sisk dan­nel­se.

»Alt i mit barn­doms­hjem hand­le­de om kunst. Når jeg lå på gul­vet og le­ge­de med sol­da­ter, hør­te vi klas­sisk mu­sik, og man skul­le helst vi­de, hvem kom­po­ni­sten var, og hvem der di­ri­ge­re­de. Når jeg fik va­sket hår – det er no­get af det tid­lig­ste, jeg hu­sker – hør­te jeg al­tid ou­ver­tu­ren til ope­ra­en ’Wil­helm Tell’, som jeg el­ske­de. Jeg var så ban­ge for at få va­sket hår, men så sat­te min far pla­den på og for­tal­te cow­boyhi­sto­ri­er, og så glem­te jeg, at jeg var ban­ge. Når det ga­el­der kul­tur, var jeg et pri­vil­e­ge­ret barn. Jeg skul­le la­e­se bø­ger he­le ti­den – ’Tarzan’, ’De tre mu­ske­te­rer’, ’Ro­bin Hood’ og ’Jør­gen Ste­in’ – og helst så hur­tigt som mu­ligt. Og der blev la­est me­get op,« sag­de han sid­ste år i et in­ter­view i Ber­ling­s­ke. Et liv i kunst Hol­ger Re­en­berg, der i mor­gen fyl­der 60 år, blev ik­ke selv udø­ven­de kunst­ner, som fa­de­ren og man­ge af ga­ester­ne i barn­dom­hjem­met var det. Han fik gan­ske vist til­bud­det om at prø­ve sig som in­struk­tør af den sto­re sce­ne­in­struk­tør Sam Be­se­kow, men han tur­de ik­ke slå til. I ste­det la­e­ste han kunst­hi­sto­rie, og he­le sit vok­sen­liv har han be­ska­ef­ti­get sig med kunst. Som mu­se­ums­in­spek­tør på kend­te dan­ske mu­se­er og si­den 2001 som di­rek­tør for kunst­mu­se­et Heart i Her­ning.

Hol­ger Re­en­berg, der ind­til da var mu­se­ums­in­spek­tør på Ar­ken i Is­høj, sag­de ja til job­bet, for­di han skul­le stå for byg­nin­gen af det nye mu­se­um, der blev ind­vi­et i 2009. Det er en op­ga­ve, som en­hver mu­se­ums­di­rek­tør drøm­mer om, og når han vi­ser rundt på ’sit’ mu­se­um, er det ty­de­ligt, at han er stolt af in­sti­tu­tio­nen, som gi­ver midtjy­der­ne og til­rej­sen­de ad­gang til en ene­stå­en­de sam­ling af Pi­ero Man­zo­ni (bl.a. den be­ryg­te­de då­se med kunst­ne­rens af­fø­ring) og va­er­ker af kunst­ne­re som Jo­hn Kør­ner, Jes­per Just, Jan­nis Ko­u­nel­lis og Per Kir­ke­by – plus en ra­ek­ke sa­er­ud­stil­lin­ger.

Hol­ger Re­en­berg er en varm, hu­mo­ri­stisk og mild mand. Han ta­ler sta­dig et smukt, di­stinkt rigs­dansk trods 15 år i by­en på He­den, og han si­ger, at Her­ning gav ham, ae­r­ke­kø­ben­hav­ne­ren, en fan­ta­stisk mod­ta­gel­se, da han med sin fa­mi­lie an­kom for 15 år si­den. Suc­ces … det går an Sid­ste år hav­de Heart godt 27.000 be­sø­gen­de, et tal der er sti­gen­de og på godt midtjysk ik­ke-er-så-rin­ge­end­da, hvil­ket be­ty­der, at det er rig­tig godt. Mu­se­et sat­ser ik­ke ale­ne på kunst, men har og­så blik­ket ret­tet mod de­sign, mo­de og mø­bel­de­sign.

Lars Dam­gaard, be­sty­rel­ses­for­mand for Heart, an­sat­te i sin tid Hol­ger Re­en­berg som di­rek­tør. Han si­ger, at det i høj grad lyk­ke­des Re­en­berg at gen­nem­fø­re byg­ge­ri­et af det nye mu­se­um på en god må­de, og at han som mu­se­ums­di­rek­tør har for­stå­et at ba­lan­ce­re mel­lem det smal­le, som mu­se­ets fi­ne sam­lin­ger af Man­zo­ni og Ko­u­nel­lis re­pra­e­sen­te­rer, og så bre­de ’kiosk­ba­ske­re’, f.eks. ud­stil­lin­ger med kunst­ne­re

Hol­ger Re­en­berg, født 3. au­gust 1956 på Fre­de­riks­berg. Søn af sku­e­spil­ler Jør­gen Re­en­berg og Ma­ri­an­ne R. Zo­bel.

Mag.art. i kunst­hi­sto­rie, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet 1991.

Si­den 2001 di­rek­tør på kunst­mu­se­et Heart i Her­ning. Har tid­li­ge­re va­e­ret an­sat på kunst­mu­se­et Lou­i­si­a­na i Hum­le­ba­ek, Trap­holt i Kol­ding og Ar­ken i Is­høj.

Står bag ud­stil­lin­ger Gift med som Svend Wi­ig Han­sen i 2015 og An­dy War­hol, der åb­ner ef­ter som­mer­fe­ri­en.

»Hvis jeg skal frem­ha­e­ve nog­le sta­er­ke egen­ska­ber ved Hol­ger, så er det hans sto­re kunst­hi­sto­ri­ske vi­den og hans iha­er­dig­hed og sta­e­dig­hed,« si­ger Lars Dam­gaard.

Spør­ger man ham, hvor­dan Hol­ger Re­en­berg kla­re­de om­stil­lin­gen fra kunst­mil­jø­et i Kø­ben­havn til Her­ning, så kan man straks hø­re, at han sa­en­ker stem­men og kom­mer i midtjysk dril­le­lu­ne.

»Ja, de fle­ste rej­ser jo den mod­sat­te vej, og på det punkt kla­re­de han sig i be­gyn­del­sen må­ske min­dre godt. Han syn­tes, at folk her­ov­re skul­le ta­en­ke li­ge­som han. Men er kom­met ef­ter det og har ind­set, at han må­ske skal ta­en­ke li­ge­som folk her­ov­re,« si­ger Lars Dam­gaard.

med bl.a. Ed­vard Munch, Emil Nol­de og Jan­nis Ko­u­nel­lis.

di­rek­tør Char­lot­te Skou. Par­ret bor i Her­ning og har sam­men en søn på 20 år og en dat­ter på 17 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.