Ka­nye West lan­ger ud ef­ter mu­sik­gi­gan­ter

BT - - TV/RADIO -

Hit­ma­ge­ren og rap­pe­ren Ka­nye West brug­te i we­e­ken­den det so­ci­a­le me­die Twit­ter til at luf­te sin fru­stra­tion over, at mu­sik­tje­ne­sten Ap­ple Mu­sic an­gi­ve­ligt stri­des med den kon­kur­re­ren­de mu­sik­tje­ne­sten Ti­dal om et salg.

Det skri­ver Tor­on­to Sun, ef­ter at rap­pe­ren i we­e­ken­den del­te si­ne me­nin­ger og tan­ker om mu­sikin­du­stri­ens strea­m­ing­gi­gan­ter, hvor ’Fa­mous’-stjer­nen isa­er lan­ge­de ud ef­ter che­fer­ne hos Ap­ple Mu­sic.

»Den­ne Ti­dal-Ap­ple-strid øde­la­eg­ger mu­sik­kens mu­lig­he­der,« skrev Ka­nye West blandt an­det i et twe­et.

Re­ak­tio­nen kom­mer an­gi­ve­ligt, ef­ter at le­del­sen hos Ap­ple er ble­vet rap­por­te­ret in­ter­es­se­ret i at kø­be rap­pe­ren Jay-Z’s mu­sik­tje­ne­ste Ti­dal, og iføl­ge The Wall Stre­et Jour­nal har de to sel­ska­bers che­fer ind­ledt for­hand­lin­ger om et salg i sid­ste må­ned.

Iføl­ge Ka­nye West bør de to sel­ska­bers for­hand­lin­ger gå lidt hur­ti­ge­re, og på Twit­ter op­for­dre­de han sel­ska­ber­nes che­fer til at ta­le sam­men på te­le­fo­nen el­ler i et mø­de­lo­ka­le hur­tigst mu­ligt.

»Ap­ple, giv Jay hans check for Ti­dal nu, og stop med at la­de som om, du er Ste­ve,« skrev Ka­nye West des­u­den på Twit­ter med hen­vis­ning til sel­ska­bets tid­li­ge­re chef Ste­ve Jobs, hvor­ef­ter han og­så til­fø­je­de:

»Vi vil al­le va­e­re dø­de om 100 år. Lad bør­ne­ne få de­res mu­sik.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.