Købmaend med klas­se

BT - - SPORTEN -

ET BÅ­DE GODT og flot salg. Så kort kan FC Midtjyl­lands af­ski­ben af Pio­ne Si­sto til span­ske Cel­ta Vi­go be­skri­ves. Midtjy­der­ne hen­ter 50 mil­li­o­ner kro­ner og en fin vi­de­resalgs­klau­sul på sal­get. Imens en­der Pio­ne Si­sto i en klub, hvor det umi­sken­de­li­ge ta­lent kan bå­de vok­se og blom­stre.

Jeg skal va­e­re aer­lig og si­ge, at jeg for få må­ne­der si­den ik­ke tro­e­de, FC Midtjyl­land kun­ne sco­re så god en han­del på den 21-åri­ge kant­spil­ler. Si­sto er bå­de dyg­tig og ta­lent­fuld, men i sid­ste sa­e­son vi­ste han blot i glimt de enor­me kva­li­te­ter, som han i åre­ne in­den brug­te til at eks­plo­de­re ind på su­per­liga-sce­nen.

Der­for im­po­ne­rer det mig ae­r­ligt talt, når midtjy­der­ne pra­este­rer en re­kord­han­del og inkas­se­rer sam­me be­løb, som de for et år si­den vin­ke­de far­vel til, da Si­sto selv tak­ke­de nej til et skif­te til Pre­mi­er Le­ague og West Ham. FCM-LE­DEL­SEN KUN­NE HA­VE sat Si­sto på ud­salg og in­si­ste­ret på et salg i vin­ter el­ler tid­li­ge­re på som­me­ren. Det gjor­de den ik­ke. I ste­det ven­te­de den, og med dyg­tig­hed og en lil­le smu­le held står den nu med et salg til hi­sto­ri­ebø­ger­ne. Ef­ter hvad jeg hø­rer ik­ke mindst på for­an­led­ning af klu­be­jer Mat­t­hew Ben­ham, der na­eg­te­de at gi­ve sin stør­ste guld­fugl fly­ve­til­la­del­se uden at ta­ge sig godt be­talt.

Li­ge si­den eng­la­en­de­ren for to år si­den gjor­de sin en­tre i FC Midtjyl­land, har det lig­get i kor­te­ne, at Pio­ne Si­sto skul­le va­e­re det sto­re salg, der skul­le sen­de et stort mil­li­onbe­løb ind i FC Midtjyl­land og med­vir­ke til at gø­re klub­ben til en god for­ret­ning. Og med tå­l­mo­dig­hed og sta­e­dig­hed end­te det ne­top så­dan. De dan­ske sport­s­di­rek­tø­rer vir­ker set ude­fra til at ha­ve godt med is i ma­ven og dyg­tig­hed ved for­hand­lings­bor­de­ne. Det er – alt an­det li­ge – rig­tig godt for klub­ber­ne og Su­per­liga­en, der på den må­de til­fø­res mid­ler, som i sid­ste en­de kan ge­nin­ve­ste­res i at gø­re bå­de trup­per og se­tup end­nu bed­re DE DAN­SKE KLUB­BER kri­ti­se­res of­te for de­res mang­len­de ev­ner ud i ind­kø­bets kunst. Der hen­tes for man­ge mid­del­må­di­ge spil­le­re til Su­per­liga­en ba­se­ret på agent-hen­ven­del­ser og me­re el­ler min­dre tvivls­om­me net­va­erk, mens bru­gen af ta­lentspej­de­re er for be­gra­en­se­de og til­fa­el­di­ge. Den kri­tik er ik­ke ube­ret­ti­get.

Men til gen­ga­eld skal vi og­så hu­ske at ro­se su­per­liga­klub­ber­ne, når no­get pe­ger den rig­ti­ge vej. Og det sy­nes jeg of­te, det gør, når vi ta­ler om spil­ler­salg.

FC Midtjyl­land har fle­re gan­ge pra­este­ret flot­te salg med Pio­ne Si­sto som kro­nen på va­er­ket. Og ’Ul­ve­ne’ er langt fra de ene­ste. Ta­enk ba­re på FC Nord­s­ja­el­lands salg af Bru­nin­ho og ik­ke mindst Em­re Mor i lø­bet af de se­ne­ste må­ne­der. Og FC Kø­ben­havns salg af Ni­co­lai Jør­gen­sen og Da­ni­el Amar­tey i sam­me pe­ri­o­de. Fem salg, der i alt har sendt over 200 mil­li­o­ner kro­ner ind i Su­per­liga­en. DE DAN­SKE SPORT­S­DI­REK­TØ­RER vir­ker set ude­fra til at ha­ve godt med is i ma­ven og dyg­tig­hed ved for­hand­lings­bor­de­ne rundt om­kring. Det er – alt an­det li­ge – rig­tig godt for klub­ber­ne og Su­per­liga­en, der på den må­de til­fø­res mid­ler, som i sid­ste en­de kan ge­nin­ve­ste­res i at gø­re bå­de trup­per og se­tup end­nu bed­re.

De 50 mil­li­o­ner kro­ner, som nu lan­der hos Mat­t­hew Ben­ham og i den midtjy­ske klubkas­se, ge­nin­ve­ste­res ik­ke al­le sam­men. Slet ik­ke. Men må­ske kom­mer nog­le af dem ud at ar­bej­de. Må­ske lan­der de end­da i lom­mer­ne på den hol­land­ske su­per­stjer­ne Ra­fa­el van der Vaart, som man ar­bej­der på at få til Her­ning. Sker det, kan det gi­ve bå­de FC Midtjyl­land og Su­per­liga­en end­nu en he­stesko i jag­ten på at bli­ve end­nu bed­re og end­nu me­re in­ter­es­sant.

kl. 16.00 AC Hor­sens-Sil­ke­borg kl. 18.30 FC Kø­ben­havn-FC Midtjyl­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.