Tvivl om OL-ni­veau

Et af­bud­s­ramt lands­hold er ved at fin­de sig til ret­te i Bra­si­lia, hvor op­ti­mis­men er in­takt trods tur­bu­lens og blot to da­ge til før­ste kamp

BT - - SPORTEN - Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Det dan­ske fod­bold­lands­hold er så småt ved at va­e­re sam­let i Bra­si­lia, hvor det på tors­dag ta­ger hul på de olym­pi­ske le­ge med den før­ste grup­pe­kamp mod Irak.

OLs åb­nings­ce­re­mo­ni af­hol­des el­lers først fre­dag, men fod­bold­t­ur­ne­rin­gen ta­ger alt­så en tyv­start da­gen før. Der har imid­ler­tid ik­ke va­e­ret me­get tyv­start over Dan­marks OL­op­takt. Af­bud­de­ne er hag­let ned over land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen, som har va­e­ret tvun­get til at ta­en­ke me­get kre­a­tivt i trup­sam­men­sa­et­nin­gen.

Se­ne­st nå­e­de han i går at ud­ta­ge As­ger Sø­ren­sen fra RB Salz­burg som af­lø­ser for Ran­ders’ ska­de­de Ni­co­lai Poul­sen – men det holdt kun i 14 ti­mer, før Salz­burg na­eg­te­de Sø­ren­sen at ta­ge af sted. Det ud­lø­ste en OL-bil­let til Mat­hi­as He­bo fra Fre­de­ri­cia.

Det for­løb er et me­get godt bil­le­de på den tur­bu­len­te op­takt, som OLlands­hol­det har haft, men for­svars­spil­ler An­dreas Max­sø forta­el­ler på te­le­fo­nen fra den dan­ske lejr i Bra­si­lia, at det ik­ke har på­vir­ket hol­det.

»Vi vid­ste på for­hånd, at det vil­le va­e­re så­dan. Det hav­de vi indstil­let os på – per­son­ligt be­ty­der det i hvert fald ik­ke det sto­re for mig. Stem­nin­gen er fan­ta­stisk. Al­le kan med hin­an­den, og der er rig­tigt godt hu­mør. Jeg sy­nes, vi har en god op­ti­mis­me og en god trup,« si­ger FCN-spil­le­ren, som selv stød­te til lands­hol­det søn­dag. Smalt kend­skab til hin­an­den »Det var sgu en lang tur her­over. Vi spil­le­re er kom­met så­dan lidt forskudt al­le sam­men, og vi mang­ler sta­dig et par spil­le­re. Men vi bor på et rig­tigt dej­ligt ho­tel, og der er go­de om­gi­vel­ser, og det er fedt at se no­get an­det end ba­re det dan­ske land­skab,« ly­der det fra An­dreas Max­sø.

Han er­ken­der dog, at der sport­s­ligt er en mas­se usik­ker­hed, for­di spil­ler­ne på OL-lands­hol­det ik­ke har spil­let kam­pe sam­men tid­li­ge­re.

»Kend­ska­bet til hin­an­den må kom­me gen­nem tra­e­nin­ger­ne. Der er ik­ke så me­get an­det at gø­re end at prø­ve ting af og få af­ta­ler­ne på plads dér, og så el­lers ba­re gi­ve den gas. Det er lidt sva­ert, når folk er kom­met her­til forskudt, for­di de skal bli­ve fa­er­di­ge med kam­pe for de­res klub­ber, og vi så ik­ke har no­gen tra­e­nings­kam­pe at te­ste tin­ge­ne af i. Vi må kla­re det på tra­e­nings­ba­nen, og det ar­bej­der vi hårdt på.«

Men det be­ty­der vel og­så, at I ik­ke aner, hvad je­res ni­veau er, før I skal spil­le før­ste kamp mod Irak?

»Ja, det har du ret i. Vi kan kun vur­de­re det ud fra tra­e­nin­ger­ne, og der sy­nes jeg, at ni­veau­et har va­e­ret godt, men det er jo no­get helt an­det, når det er kamp. Og den kam­per­fa­ring får vi ik­ke rig­tig før på tors­dag,« si­ger An­dreas Max­sø, før han un­der­stre­ger, at uvis­he­den om­kring Dan­marks spil­le­ma­es­si­ge kva­li­tet ik­ke får ham til at tviv­le på de am­bi­tio­ner, land­stra­e­ne­ren har meldt op for tur­ne­rin­gen.

»Målsa­et­nin­gen er sta­dig, at vi skal vi­de­re fra pulj­en (mod­stan­der­ne er Irak, Syd­afri­ka og Bra­si­li­en, red.). Så ved man og­så fra an­dre slut­run­der, at der­fra kan alt ske - men nu skal vi star­te med at kom­me vi­de­re fra pulj­en,« si­ger Max­sø.

FO­TO: EMIL HOU­GAARD OG DBU

OL-LANDS­HOL­DET Jep­pe Højb­jerg, Lukas Fer­nan­des, An­dreas Max­sø, Pa­scal Gre­gor, Ed­di Go­mes, Ja­cob Bar­rett Laur­sen, Kas­per Lar­sen, Jakob Blåb­jerg, Mikkel Des­ler, Cas­per Ni­el­sen, Jens Jøns­son, Fre­de­rik Børsting, Ro­bert Skov, Mat­hi­as He­bo, Ja­cob Bruun Lar­sen, Emil Lar­sen, Las­se Vi­be, Ni­co­lai Bro­ck-Mad­sen.

An­dreas Max­sø og re­sten af Dan­marks OL-hold er nu kom­plet og gør klar til før­ste kamp mod Irak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.