Lang­tids­hold­bar stjer­neg­lans

Fi­re år er lang tid i in­ter­na­tio­nal top­sport. Nog­le af stjer­ner­ne fra OL i Lon­don i 2012 er sluk­ket, mens an­dre ly­ser li­ge så skar­pt som den­gang. Her kig­ger vi til­ba­ge på seks af de nav­ne, som vi tal­te om i Lon­don, og ser på, hvor­dan det si­den er gå­et dem

BT - - SPORTEN -

Hvis jeg er i god form, kan jeg helt sik­kert fan­ge Justin Gat­lin, men sid­ste år var han i god form, og det var jeg ik­ke Usain Bolt

USAIN BOLT

GULD PÅ 100 M, 200 M OG 4X100 M STAFET I 2012 Bolt er uden tvivl den stør­ste stjer­ne, som at­le­tik­ken har le­ve­ret i det­te år­hund­re­de. Han har vun­det tre OL-guld­me­dal­jer bå­de i 2008 i Beijing og fi­re år ef­ter igen i Lon­don. Se­ne­re på må­ne­den fyl­der han 30 år og kar­ri­e­ren lak­ker mod en­den, men in­den da vil den hu­mør­fyld­te ja­mai­ca­ner for­sø­ge at skri­ve end­nu et blad i spor­tens hi­sto­ri­e­bog. Hans ver­dens­re­kor­der på 9,58 på 100 me­ter og 19,19 på 200 me­ter stam­mer helt til­ba­ge fra VM i 2009, og de ti­der kom­mer han na­ep­pe i na­er­he­den af igen, men min­dre kan og­så gø­re det. Bolt skal ba­re sør­ge for at slå ame­ri­ka­ne­ren Justin Gat­lin, som er kom­met sta­digt ta­et­te­re på i de se­ne­re år, og som Bolt ak­ku­rat holdt bag sig ved med en en­kelt hund­re­de­del i VM-fi­na­len sid­ste år. Oven i kø­bet har Bolt va­e­ret pla­get af ska­der, se­ne­st en for­stra­ek­ning i bag­lå­ret, som for­hin­dre­de ham i at del­ta­ge ved de ja­mai­can­ske ud­ta­gel­ses­løb i sid­ste må­ned. Al­li­ge­vel for­ven­ter Bolt igen at hol­de Gat­lin bag sig.

MO FARAH

GULD PÅ 5.000 M OG 10.000 M I 2012 Flygt­nin­ged­ren­gen fra So­ma­lia vok­se­de op i Lon­don, og på hjemmebane tri­um­fe­re­de han med to guld­me­dal­jer. Si­den har Farah gen­ta­get be­drif­ten med dob­belt guld på de to lan­ge di­stan­cer på sta­dion bå­de ved VM i 2013 og i 2015 samt ved EM i 2014. Han har dog og­så måt­tet for­sva­re sig mod do­pin­gryg­ter. Fa­ra­hs tra­e­ner Al­ber­to Sa­la­zar er ble­vet ka­e­det sam­men med do­ping, men han har af­vist al­le be­skyld­nin­ger. Mo Farah har og­så prø­vet kra­ef­ter med ma­ra­ton­di­stan­cen, men her kun­ne han ik­ke føl­ge med de bed­ste og kom i mål i 2.08.21 i Lon­don Ma­rat­hon 2014. Ved OL i Rio lø­ber Farah igen bå­de 5.000 me­ter og 10.000 me­ter, og han reg­nes sta­dig blandt de ab­so­lut­te fa­vo­rit­ter.

ALLYSON FE­LIX

GULD I 200 M, 4X100 M OG 4X400 M I 2012 Fa­eno­me­net Fe­lix kan vin­de olym­pisk me­dal­je for fjer­de gang i tra­ek. I 2004 vandt Allyson Fe­lix sølv på 200 me­ter, fi­re år se­ne­re fik hun igen sølv på sam­me di­stan­ce og stafet-guld på 4x400 me­ter. Men i 2012 var pra­e­ste­dat­te­ren den mest do­mi­ne­ren­de kvin­de med tre guld­me­dal­jer: 200 me­ter, 4x100 me­ter og 4x400 me­ter. Ved VM sid­ste år tog Fe­lix dob­belt guld på 200 me­ter og 400 me­ter samt sølv­me­dal­jer med beg­ge sta­fet­hol­de­ne, 4x100 me­ter og 4x400 me­ter. Der­med har hun vun­det i alt 13 VM-me­dal­jer, her­af ni i guld. Ved OL i Rio er pro­gram­met til­ret­telagt, så Fe­lix kan jag­te guld bå­de på 200 me­ter og 400 me­ter, men hun var en hund­re­de­del af et se­kund fra tred­je­plad­sen ved de ame­ri­kan­ske ud­ta­gel­ses­mester­ska­ber, så nu må hun nø­jes med 400 me­ter og sta­fet­ten.

BRADLEY WIGGINS

GULD I EN­KELT­START I 2012 Da Bradley Wiggins i 2012 sik­re­de Stor­bri­tan­ni­en en ka­er­kom­men guld­me­dal­je på en­kelt­star­ten for­an ty­ske To­ny Martin og lands­man­den Chris Froo­me, var det ba­re prik­ken over i’et ef­ter han i juli hav­de vun­det Tour de Fran­ce. Året ef­ter fulg­te en mis­lyk­ket Giro d’Ita­lia-del­ta­gel­se og en sejr i Tour of Bri­tain, in­den han i 2014 meld­te ud, at nu var det slut med at sat­se på lan­de­vej­en. I 2015 for­søg­te han en sid­ste gang i Pa­risRou­baix, og her­ef­ter var det slut med Team Sky. Om som­me­ren sat­te Wiggins en ny ti­me-re­kord, som sta­dig be­står, med di­stan­cen 54,526 km på Lee Val­ley Park i Lon­don.

I år har Wiggins vun­det to me­dal­jer ved ba­ne-VM på hjemmebane: Guld i par­løb sam­men med Mark Ca­ven­dish og sølv sam­men med 4.000 me­ter-hol­det. Den nu 36-åri­ge Wiggins jag­ter en olym­pisk me­dal­je i Rio på ba­nen med 4.000 me­ter-hol­det.

VERÅS LAR­SEN

GULD I 1.000 M ENERKAJAK I 2012

»Og så er det så­dan en gam­mel kra­ge, der vin­der. Han har da ri­ge­ligt med me­dal­jer i for­vej­en.«

Så­dan sag­de en skuf­fet René Hol­ten Poul­sen, da han var kom­met ind på fjer­de­plad­sen, mens den 36-åri­ge nord­mand hav­de vun­det guld – li­ge­som Verås Lar­sen i øv­rigt hav­de gjort det ot­te år tid­li­ge­re i At­hen.

Del­ta­gel­sen i Lon­don var nord­man­dens sid­ste kon­kur­ren­ce på in­ter­na­tio­nalt top­plan. Umid­del­bart ef­ter guld­me­dalj­en be­kendt­gjor­de han, at nu var det en­de­gyl­digt slut. Han blev hyl­det med to pri­ser ved den ef­ter­føl­gen­de år­li­ge idra­ets­gal­la i Nor­ge. Her blev han kå­ret til årets mand­li­ge udø­ver og fik og­så Udø­ver­nes Pris.

MI­CHA­EL PHELPS

GULD I 100 M BUT­TER­FLY, 200 M MEDLEY, 4X200 M FREESTYLE, 4 X 100 M MEDLEY I 2012 Med 22 me­dal­jer i tre olym­pi­ske le­ge er Mi­cha­el Phelps den mest vin­den­de OL-at­let no­gen­sin­de. Ame­ri­ka­ne­ren hav­de be­bu­det, at det var slut ef­ter Lon­don, men for to år si­den gjor­de han co­me­ba­ck, og i Rio del­ta­ger han for fem­te gang ved de olym­pi­ske le­ge, si­den han som 15-årig kom i mål som num­mer fem på 200 me­ter but­ter­fly ved OL i Syd­ney for 16 år si­den. Phelps, der al­le­re­de som 19-årig fik en dom for sprit­kør­sel, blev i 2014 igen an­holdt for at kø­re for hur­tigt og i al­ko­hol­på­vir­ket til­stand. Han blev her­ef­ter ude­luk­ket fra al­le kon­kur­ren­cer i et halvt år af det ame­ri­kan­ske for­bund. Tid­li­ge­re i år er Phelps ble­vet far til en dreng, Boo­mer Ro­bert Phelps, som hans for­lo­ve­de, mo­del­len Ni­co­le Jo­hn­son, er mor til. Phelps del­ta­ger bå­de i 100 me­ter og 200 me­ter but­ter­fly samt 200 me­ter medley ved OL i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.