’Det er en ba­lan­ce­gang, hvor langt man skal prosti­tu­e­re sigselv’

De dan­ske OL-svøm­me­re skal ryk­ke døgn­ryt­men for at kon­kur­re­re i Rios se­ne af­ten­ti­mer. Sport­s­che­fen kri­ti­se­rer ar­ran­gø­rer­nes be­slut­ning

BT - - SPORTEN - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Jeg sy­nes, det er for langt at gå, at man di­rek­te ryk­ker på døgn­ryt­men Lars Gre­en Bach

Søvn­mo­ni­to­re­ring, sa­er­li­ge lys lam­pero g mørk la egn in g s gar­di­ner.

For­be­re­del­sen til den olym­pi­ske svøm­me­kon­kur­ren­ce i Rio har for det dan­ske svøm­melands­hold be­stå­et af me­get me­re end kraft­ful­de tag i po­o­len.

Nor­malt by­der de sto­re in­ter­na­tio­na­le svøm­mesta­ev­ner på ind­le­den­de he­at om mor­ge­nen og for­mid­da­gen og se­mi­fi­na­ler og fi­na­ler om ef­ter­mid­da­gen. Men for at til­go­de­se ame­ri­ka­ner­nes kom­merci­el­le in­ter­es­ser er se­mi­fi­na­ler og fi­na­ler pro­gram­sat til at star­te mel­lem klok­ken 22.00 og mid­nat i Rio. I en sport, hvor eks­plo­si­vi­tet, frisk­hed og fy­sisk ud­hol­den­hed er af­gø­ren­de pa­ra­me­tre, ska­ber den for­skyd­ning ud­for­drin­ger for svøm­mer­ne. Sni­ger tra­et­he­den sig ind i de se­ne af­ten­ti­mer, kan det ko­ste dyrt.

Gra­en­ser for prosti­tu­tion

Sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach, kri­ti­se­rer ar­ran­gø­rer­nes be­slut­ning.

»Det er et po­li­tisk spørgs­mål, der hand­ler om kom­merci­el­le ret­tig­he­der. Selv­føl­ge­lig er det vig­tigt, at man i et el­ler an­det om­fang til­go­de­ser den kom­merci­el­le del, som og­så er en del af spor­ten og gi­ver den me­re op­ma­er­k­som­hed. Men jeg sy­nes og­så, det er en ba­lan­ce­gang, hvor langt man skal prosti­tu­e­re sig selv. Jeg sy­nes, det er for langt at gå, at man di­rek­te ryk­ker på døgn­ryt­men. Først og frem­mest må det hand­le om at få skabt nog­le go­de vil­kår, som at­le­ter­ne kan pra­este­re un­der,« si­ger sport­s­che­fen.

For det dan­ske svøm­melands­hold har pro­grams aet n in­gen be­ty­de­ten om­fat­ten­de for­be­re­del­se, som be­gynd­te på en tra­e­nings­lejr til Ber­m­u­da i ja­nu­ar, hvor der blev ar­bej­det med at om­stil­le sig til en an­den tidszo­ne, et kli­ma lig Rio og søvn­mo­ni­to­re­ring ef­ter af­ten­tra­e­ning. Lys­lam­per der sny­der hjer­nen Si­den ud­sty­re­de man svøm­mer­ne med sa­er­li­ge lys­lam­per, som skal ’snyde’ krop­pen for tra­et­hed.

»Vi har ar­bej­det med for­skel­lig lys, som gør det let­te­re at hol­de sig vå­gen, hvis de bli­ver tra­et­te. Det er lys med højt lux-an­tal, så man sny­der krop­pen til at ta­en­ke, at det er dag. Ud­for­drin­gen er, at der bli­ver mørkt om­kring klok­ken 18.00. Så op­står der en na­tur­lig for­nem­mel­se af, at man bli­ver tra­et og kob­ler af. Vi skal hol­de liv i klu­de­ne, så vi kan va­e­re ’up­be­at’, når kon­kur­ren­cer­ne går i gang klok­ken 22.00.«

Svøm­mer­ne fløj al­le­re­de sid­ste man­dag til Rio, hvor de har va­e­ret in­stal­le­ret på ho­tel, in­den de i går ind­lo­ge­re­de sig i den olym­pi­ske by. Beg­ge ste­der har det sa­er­li­ge lys va­e­ret med i ba­ga­gen, li­ge­som der og­så er ta­get høj­de for den tid­li­ge mor­gen­sol, der ud­gør en ud­for­dring ef­ter nat­te­ren­de­ri­et til tra­e­ning og kon­kur­ren­cer.

»Vi har sør­get for, at der er mørkla­eg­nings­gar­di­ner på ho­tel­let, og det er der og­så i OL-by­en, så man den an­den vej rundt kan for­la­en­ge mor­ge­nen. Og vi har af­talt at få nog­le va­e­rel­ser, der ven­der mod vest, så vi ik­ke har mor­gen­so­len til at ba­ge ind, og vi i ste­det har dags­lys ind i va­e­rel­ser­ne så la­en­ge som mu­ligt,« forta­el­ler Lars Gre­en Bach. Svøm­mer­ne er li­geg­la­de Svøm­mer­ne selv na­eg­ter trods de lo­gi­sti­ske ud­for­drin­ger at la­de sig fru­stre­re. Hol­dets stør­ste stjer­ne og me­dal­je­håb, Je­a­net­te Ot­te­sen, si­ger:

»Jeg har det fint med det. Det er så­dan, det er, og jeg kan ik­ke la­ve om på det. Jeg har ik­ke ta­enkt mig at be­kym­re mig om, hvor­for og hvor­dan. Det hja­el­per al­li­ge­vel ik­ke. Jeg tror, det va­er­ste, jeg kan gø­re, er at la­de mig ir­ri­te­re mig over det.«

Hel­ler ik­ke rygcrawl-spe­ci­a­li­sten Mie Ø. Ni­el­sen, der li­ge­le­des står med go­de mu­lig­he­der for en olym­pisk me­dal­je, vil ta­le pro­ble­met op.

»Jeg er et b-men­ne­ske, så jeg ser frem til det. Jeg har prø­vet det på tra­e­nings­lej­ren på Ber­m­u­da, men el­lers har jeg al­drig rig­tig svøm­met på de tids­punk­ter før. Jeg gla­e­der mig ba­re til at prø­ve no­get nyt. Selv­føl­ge­lig bli­ver det fuld­sta­en­dig ma­er­ke­ligt at skul­le svøm­me klok­ken 22.00, 23.00 el­ler 24.00 om af­te­nen, men det bli­ver og­så spa­en­den­de. Det på­vir­ker jo ik­ke kun mig, det på­vir­ker al­le,« si­ger hun.

De dan­ske svøm­me­re er blandt de før­ste i ak­tion i Rio. Al­le­re­de 6. au­gust, da­gen ef­ter åb­nings­ce­re­mo­ni­en, skal fle­re dan­ske­re i bas­si­net. Deri­blandt Je­a­net­te Ot­te­sen, der svøm­mer ind­le­den­de he­at i fa­vo­rit­di­sci­pli­nen 100 me­ter but­ter­fly. For­hå­bent­ligt ud­hvilet.

Selv­føl­ge­lig bli­ver det fuld­sta­en­dig ma­er­ke­ligt at skul­le svøm­me klok­ken 22.00, 23.00 el­ler 24.00, men det bli­ver og­så spa­en­den­de Mie Ø. Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.