OL-vand er sta­dig foru­re­net

BT - - SPORTEN - VAND-SVINERI /ritzau/

Hos det dan­ske lands­hold i ro­ning har man ta­get si­ne for­holds­reg­ler på grund af det foru­re­ne­de vand ved OL i Rio.

Ro-kon­kur­ren­cer­ne ved OL fo­re­går i van­det i Rod­ri­go de Frei­tas-lagu­n­en, som er mar­kant foru­re­net.

I går be­skrev nyheds­bu­reau­et As­so­ci­a­ted Press (AP), at OL-van­det ge­ne­relt er så foru­re­net, at bå­de udø­ve­re og turi­ster ri­si­ke­rer at bli­ve sy­ge.

Sport­s­che­fen i Dansk Fore­ning for Rosport, Lars Chri­sten­sen, ma­ner dog til be­sin­dig­hed, selv om man ta­ger de se­ne­ste op­lys­nin­ger al­vor­ligt.

»Det er ae­r­ger­ligt, at vi skal dis­ku­te­re ri­si­ko­en for bak­te­ri­er og syg­dom­me i ste­det for det sport­s­li­ge ved så stor en be­gi­ven­hed. Rent visu­elt er der ik­ke no­get at be­ma­er­ke i lagu­n­en.«

»Der er ik­ke dø­de fisk el­ler af­fald, men det er jo klart, at man skal ta­ge det se­ri­øst, at der er nog­le for­hold her, som gør, at man kan bli­ve syg af det,« si­ger Lars Chri­sten­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Han un­der­stre­ger, at man på det dan­ske lands­hold har ta­get en ra­ek­ke for­holds­reg­ler og sat ro­er­ne ind i si­tu­a­tio­nen.

AP har gen­nem 16 må­ne­der få­et un­der­søgt det vand, som blandt an­det ro­e­re, sej­le­re og svøm­me­re i åbent vand skal kon­kur­re­re i, og re­sul­ta­tet har va­e­ret, at van­det fort­sat er me­get foru­re­net.

De se­ne­ste op­lys­nin­ger får dog ik­ke den dan­ske sport­s­chef til at aen­dre no­get i for­hold til de dan­ske ro­e­re.

»Jeg ser ik­ke no­get nyt i den rap­port, der er kom­met frem, i for­hold til hvor­dan vi vil hånd­te­re det her. Så vi vil fort­sa­et­te med at si­ge til ro­er­ne, at de skal va­e­re ek­stra om­hyg­ge­li­ge med hy­giej­nen, så de und­går bak­te­ri­er og virus­ser,« si­ger Lars Chri­sten­sen.

De dan­ske ro­e­re har få­et for­skel­li­ge vac­ci­na­tio­ner ef­ter an­be­fa­ling fra Dan­marks Idra­ets For­bund (DIF) og Team Dan­mark. Sam­ti­dig skal de va­ske de­res tøj dag­ligt og bru­ge hånd­sprit og sa­e­be of­te.

De har og­så få­et be­sked på ik­ke at stik­ke fin­gre­ne i mun­den, når de er på van­det.

Dan­mark er re­pra­e­sen­te­ret med seks bå­de ved OL i Rio. Det er det stør­ste dan­ske an­tal i 70 år.

FO­TO: CLAUS FISKER

Ras­mus Qu­ist Han­sen (tv.) og Mads Re­in­holdt Ras­mus­sen kan se frem til foru­re­net vand ved OL i Rio

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.