Ud­gangs­for­bud til asylan­sø­ge­re

Dår­lig op­før­sel og kri­mi­na­li­tet skal kun­ne ud­lø­se ud­gangs­for­bud på lan­dets asyl­cen­tre, me­ner et fler­tal i fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER - KURT LASSEN ASYLBALLADE /ritzau/

Når vi yder un­ge asylan­sø­ge­re be­skyt­tel­se, er det på in­gen må­de uri­me­ligt at kra­e­ve, at de op­fø­rer sig or­dent­ligt og over­hol­der den lov­giv­ning og de spil­le­reg­ler, der ga­el­der i det dan­ske sam­fund Tri­ne Bram­sen

Ledsa­get ud­gang og egent­li­ge for­bud mod at fa­er­des frit kan va­e­re nød­ven­digt, hvis det frem­over skal und­gås, at un­ge asylan­sø­ge­re be­går kri­mi­na­li­tet og la­ver bal­la­de.

Det me­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Der­med støt­ter par­ti­et ud­mel­din­ger fra Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce om, at ud­gangs­for­bud skal kun­ne ud­ste­des på lan­dets asyl­cen­tre.

»Når vi yder un­ge asylan­sø­ge­re be­skyt­tel­se, er det på in­gen må­de uri­me­ligt at kra­e­ve, at de op­fø­rer sig or­dent­ligt og over­hol­der den lov­giv­ning og de spil­le­reg­ler, der ga­el­der i det dan­ske sam­fund,« si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer, Tri­ne Bram­sen.

De­bat­ten om asylan­sø­ge­res op­før­sel er blus­set op, ef­ter at fem dren­ge i al­de­ren 14 til 17 år man­dag blev for­flyt­tet fra asyl­cen­tret Bør­ne­cen­ter Tul­lebøl­le på Lan­geland. For­in­den hav­de po­li­ti­et sig­tet to af dren­ge­ne for vold­ta­egt og tre an­dre for seksu­el chi­ka­ne i om­rå­det om­kring Lan­gelands­festi­va­len, der blev af­holdt i we­e­ken­den. Sa­gen har få­et borg­meste­ren på Lan­geland, Bjar­ne Ni­el­sen (V), til at fo­re­slå, at pro­ble­ma­ti­ske un­ge asylan­sø­ge­re sam­les på cen­tre med sa­er­ligt skrap­pe krav. Det for­slag har dog mødt mod­stand hos ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V). Iføl­ge TV2 fryg­ter hun, at un­ge med pro­ble­mer i så fald sam­les i kli­ker. Far­ligt at sam­le van­ske­li­ge Mi­ni­ste­ren me­ner, at un­ge asylan­sø­ge­re med so­ci­a­le van­ske­lig­he­der skal spre­des på for­skel­li­ge asyl­cen­tre. Sam­me op­fat­tel­se har psy­ko­log Ku­no Sø­ren­sen fra Red Bar­net.

»Hvis man sam­ler en stor grup­pe asylan­sø­ge­re, som har en me­get pro­ble­ma­tisk og vold­som re­ak­tions­må­de, for­sta­er­ker man det,« si­ger han.

Hvis de sig­te­de dren­ge fra sa­gen på Lan­geland - el­ler an­dre asylan­sø­ge­re – fin­des skyl­di­ge i lov­brud, bør det af­ska­e­re dem fra at sø­ge asyl, me­ner po­li­tisk ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll.

»Hvis de be­går kri­mi­na­li­tet, skal de mi­ste ret­ten til at sø­ge asyl. Og hvis der er ta­le om min­dre bal­la­de, må der va­e­re mu­lig­hed for, at asyl­cen­tret kan til­ba­ge­hol­de dem og sør­ge for, at de ik­ke ren­der rundt og ge­ne­rer folk,« si­ger Si­mon Emil Am­mitzbøll.

Iføl­ge Dansk Fol­ke­par­ti bør bå­de po­li­ti­et og per­so­na­let på asyl­cen­tre­ne kun­ne for­by­de be­bo­e­re at for­la­de de på­ga­el­den­de cen­tre.

Det kan for ek­sem­pel ske, hvis der i et om­rå­de har va­e­ret over­fald mod kvin­der el­ler mas­seslags­mål, for­kla­rer par­tiets ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Mar­tin Hen­rik­sen.

»Po­li­ti­et skal ha­ve mu­lig­hed for at gå ind og si­ge, at ind­til vi har styr på si­tu­a­tio­nen, så må man ik­ke for­la­de asyl­cen­te­ret, med­min­dre man har bedt om lov og har en god for­kla­ring.

Men det er klart, at hvis det en­der med at va­e­re per­so­na­let (på asyl­cen­tre­ne, red.), så skal de ha­ve stør­re be­fø­jel­ser, end de har i dag. For de har stort set ik­ke no­gen,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen.

De­bat­ten om asylan­sø­ge­res op­før­sel er at­ter blus­set op, ef­ter at fem dren­ge i al­de­ren 14 til 17 år man­dag blev for­flyt­tet fra et asyl­cen­ter på Lan­geland, da de var sig­tet for vold­ta­egt. Her er det hos asyl-telt­lej­ren i Na­est­ved. AR­KIV­FO­TO/STEEN BROGAARD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.