Sy­risk la­e­ge mel­der om ga­san­greb

BT - - NYHEDER -

Be­bo­er­ne i en min­dre sy­risk by blev man­dag ud­sat for et gift­ga­san­greb, ly­der det fra en lo­kal la­e­ge og red­nings­ar­bej­de­re, rap­por­te­rer BBC.

En he­li­kop­ter smed man­dag af­ten to tøn­der over by­en, der lig­ger i provin­sen Id­lib i den nord­ve­st­li­ge del af lan­det.

»Vi ved, at det er kl­or­gas. For vi har tid­li­ge­re va­e­ret ud­sat for lig­nen­de an­greb, og vi ken­der lug­ten og symp­to­mer­ne. Vi har 28 be­kra­ef­te­de til­fa­el­de. De fle­ste er kvin­der og børn,« si­ger la­e­ge Ab­del Aziz Ba­re­eh til BBC.

Ab­del Aziz Ba­re­eh ar­bej­der i by­en. En lo­kal red­nings­ar­bej­der si­ger, at 33 per­so­ner er ramt af an­gre­bet.

Det står ik­ke klart, hvem der står bag det for­mode­de gift­ga­san­greb. BBC skri­ver, at op­rø­rer­ne ik­ke rå­der over he­li­kop­te­re.

I det sam­me om­rå­de blev en rus­sisk mi­li­ta­er­he­li­kop­ter skudt ned man­dag. Al­le fem om bord blev dra­ebt. Iføl­ge det rus­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um hav­de he­li­kop­te­ren va­e­ret på en hu­ma­ni­ta­er op­ga­ve i Alep­po.

Bå­de As­sad og op­rø­rer­ne i Sy­ri­en har va­e­ret un­der an­kla­ge for at bru­ge gift­gas un­der kri­gen. Beg­ge par­ter har af­vist det­te.

Hvis an­gre­bet har fun­det sted, som det ha­ev­des, vil det va­e­re ’ek­stremt al­vor­ligt’, ly­der det tirs­dag fra det ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.