Lum­ske rev­le­hul­ler

BT - - NYHEDER - FLUGTRETNING

BADESIKKERHED So­len skin­ner, van­det er varmt, og vaf­fe­li­sen er kold. Det ly­der som den per­fek­te op­skrift til en skøn dag på stran­den. Men ved kraf­tig på­lands­vind kan de lum­ske rev­le­hul­ler, og­så kal­det he­ste­hul­ler, op­stå, og som­me­ri­dyl­len kan få en brat af­slut­ning.

TrygFon­dens Kyst­liv­red­ning ad­va­rer nu dan­ske ba­de­ga­e­ster, ef­ter at fi­re per­so­ner ale­ne i sid­ste uge var i livs­fa­re på grund af rev­le­hul­ler­ne.

»Som ud­gangs­punkt er rev­le­hul­ler egent­lig ik­ke far­li­ge, men hvis man ik­ke hol­der ho­ve­d­et koldt, kan det gå galt,« si­ger An­ders Myr­høj, chef for drift og se­kre­ta­ri­at hos TrygFon­den Kyst­liv­red­ning.

Tre un­ge dren­ge blev fan­get i et rev­le­hul ved Hvi­de San­de i Ve­stjyl­land, mens en ae­l­dre mand blev fan­get i en sta­erk strøm ved Ve­jers Strand ta­et ved Blåvand. Al­le fi­re blev red­det sik­kert i land.

»Hvis man stø­der på et rev­le­hul, er det me­get vig­tigt, at man ik­ke prø­ver at svøm­me hen mod stran­den, men langs med stran­den. Tit er det kun fem til ti me­ter, man be­hø­ver at svøm­me til si­den, før man kom­mer fri,« si­ger An­ders Myr­høj.

Selv om liv­red­der­ne hav­de en del at se til i sid­ste uge, er det ik­ke, for­di der har va­e­ret me­re end nor­malt at se til på de dan­ske stran­de i den­ne som­mer, ly­der det.

An­ders Myr­høj si­ger, at man hvert år ser en stig­ning af red­nings­ak­tio­ner, når ty­ske turi­ster be­gyn­der at val­fa­re til Dan­mark. De er ik­ke klar over fa­ren ved isa­er Vester­ha­vet.

Pas på rev­le­hul­ler­ne

Rev­le­hul­ler fin­des med 70 til 100 me­ters mel­lem­rum langs prak­tisk ta­get al­le dan­ske ky­ster. Men det er rev­le­hul­ler­ne ved den jy­ske ve­st­kyst, der er de kraf­tig­ste og far­lig­ste. Bli­ver du gre­bet af den kraf­ti­ge un­der­strøm i et rev­le­hul og ført bort fra stran­den, skal du over­hol­de to enk­le reg­ler: Lad va­e­re med at gå i pa­nik, og tra­ek vej­ret.

Men det er ik­ke kun turi­ster, der kan ren­de ind i pro­ble­mer, forta­el­ler An­ders Myr­høj.

»Desva­er­re ser vi tit, at selv dyg­ti­ge svøm­me­re går i pa­nik, når de svøm­mer ind i et rev­le­hul. For selv om man er en rig­tig sta­erk svøm­mer, kan man ik­ke svøm­me mod strøm­men i et rev­le­hul.« Hvis du ser no­gen ka­em­pe med et rev­le­hul, skal du ik­ke svøm­me ud og hja­el­pe ved­kom­men­de. I ste­det skal du kon­tak­te en liv­red­der, hvis der er en på stran­den. Kast no­get, der kan fly­de. Det kan va­e­re en red­nings­vest, en red­nings­krans el­ler en bold. Råb til svøm­me­ren, at han el­ler hun ik­ke skal svøm­me imod, men svøm­me til si­den. Pas på dig selv. Man­ge er selv druk­net i for­sø­get på at red­de en an­den ud af et rev­le­hul. Svøm til si­den langs med stran­den. Der­ef­ter vil du bli­ve ført ind til stran­den igen af bøl­ger­ne. For­søg al­drig at svøm­me di­rek­te til­ba­ge mod strøm­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.