12-ska­la­en får du

BT - - NYHEDER -

vok­sen­de ka­rak­ter­ra­es blandt un­ge, mens SFs ud­dan­nel­ses­ord­fø­rer, Ja­cob Mark, kal­der 7-trin­s­ska­la­en ’uhen­sigts­ma­es­sig’:

»Det er en god idé at nyta­en­ke ka­rak­ter­ska­la­en, for i dag bi­dra­ger den i alt for høj grad til den nul­fejl­skul­tur, der er op­stå­et i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met. Den bi­dra­ger ik­ke til, at stu­de­ren­de skal ta­en­ke kre­a­tivt og nyt.« For man­ge 12-tal­ler 12-ska­la­en blev ind­ført i 2007, og ho­ve­d­ar­gu­men­tet var at gø­re dan­ske ka­rak­te­rer me­re sam­men­lig­ne­li­ge med uden­land­ske ka­rak­te­rer. Den­gang var for­vent­nin­gen, at kun hver 10. be­stå­e­de ek­sa­men vil­le ud­lø­se et 12-tal. Men i dag be­døm­mes 16 pro­cent af de be­stå­e­de ek­sa­me­ner på uni­ver­si­te­ter­ne med 12.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­dan­nel­ses­ord­fø­rer, Met­te Rei­s­smann, der selv har va­e­ret un­der­vi­ser på CBS, hø­rer til en af dem, der ’sy­nes, det var ae­r­ger­ligt, at vi for­lod 13-ska­la­en’.

»Vi skul­le al­drig ha­ve la­vet den om. Men jeg for­står ik­ke, at der er så stor over­ra­skel­se over, at der bli­ver gi­vet fle­re 12-tal­ler, for det er jo en lo­gisk kon­se­kvens af, at man fjer­ne­de 13-tal­let. Og selv om jeg de­ler kri­tik­ken, sy­nes jeg ik­ke, man kan la­ve ska­la­en om ef­ter ba­re 10 år. Der bli­ver nødt til at va­e­re no­get kon­ti­nu­i­tet,« si­ger Met­te Rei­s­smann.

Pro­fes­sor ved In­sti­tut for Pa­e­da­go­gik og Ud­dan­nel­se på Aar­hus Uni­ver­si­tet Pe­ter N. Al­lerup, der har for­sket i ka­rak­ter­giv­ning, me­ner til gen­ga­eld, at 7-trin­s­ska­la­en bør af­skaf­fes.

»Vi mang­ler 13-tal­let, og vi har ma­let os op i et hjør­ne, hvor pra­e­sta­tio­ner­ne vur­de­res alt for sna­e­vert. Men det er ik­ke så let at la­ve et ka­rak­ter­sy­stem om, så en løs­ning kun­ne va­e­re at fast­hol­de ska­la­en, men aen­dre vur­de­rin­ger­ne bag ka­rak­te­rer­ne,« si­ger han.

Un­der­di­rek­tør i DI Char­lot­te Røn­hof op­for­drer til, at der bli­ver ned­sat en egent­lig kom­mis­sion, der skal se na­er­me­re på for­de­le og ulem­per ved 7-trin­s­ska­la­en.

»Jeg ha­el­der nok mest til, at man skrot­ter den. Min for­nem­mel­se er, Vi skul­le al­drig ha­ve la­vet den om. Men jeg for­står ik­ke, at der er så stor over­ra­skel­se over, at der bli­ver gi­vet fle­re 12-tal­ler, for det er jo en lo­gisk kon­se­kvens af, at man fjer­ne­de 13-tal­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.