Cen­sor: Giv mig 13-tal­let til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

NUANCERING Drop den nu­va­e­ren­de ka­rak­ter­ska­la, og ge­nind­før den gam­le 13-ska­la. Den nu­va­e­ren­de 7-trin­s­ska­la gør det nem­lig umu­ligt at be­løn­ne de al­ler­bed­ste pra­e­sta­tio­ner med en helt sa­er­lig og sja­el­den ka­rak­ter, så­dan som det var mu­ligt med 13-ska­la­en. Så­dan ly­der kri­tik­ken fra cen­sor og tid­li­ge­re adm. over­la­e­ge Poul Jør­gen Ran­løv. Han har he­le 40 års er­fa­ring som cen­sor i så­vel mundt­li­ge som skrift­li­ge op­ga­ver i in­tern me­di­cin og kirur­gi på uni­ver­si­te­ter­nes sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­te­ter.

Mel­din­gen kom­mer, ef­ter at ka­rak­ter­giv­nin­gen på uni­ver­si­te­ter­ne har va­e­ret til de­bat i fle­re ar­tik­ler i Ber­ling­s­ke. Bl.a. er det kom­met frem, at 16 pro­cent af de be­stå­e­de ek­sa­me­ner ud­lø­ser topka­rak­te­ren 12, li­ge­som der og­så er ble­vet rejst kri­tik af den så­kald­te 1,08-re­gel. Den gør det mu­ligt for stu­den­ter at gan­ge gen­nem­snit­tet med 1,08, så­fremt de på­be­gyn­der en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se in­den for to år ef­ter stu­den­terek­sa­men. Mang­ler gra­du­e­ring »Der mang­ler gra­du­e­ring i top­pen af ska­la­en. Før var der 13, 11 og må­ske 10. Nu er der kun 12. Det gør det sva­ert at få ad­skilt de vir­ke­lig go­de fra de rig­tig go­de og dem, der ba­re er go­de. I dag får de 12 al­le sam­men,« si­ger Poul Jør­gen Ran­løv:

»I og med der er så man­ge 12-tal­ler, bli­ver det sva­ert at iden­ti­fi­ce­re de rig­tig dyg­ti­ge ta­len­ter ale­ne på ka­rak­te­rer. Det kun­ne man med 13-ska­la­en.«

Poul Jør­gen Ran­løv vur­de­rer, at i hvert fald en tred­je­del af de ka­rak­te­rer, han er med til at ud­de­le, ef­ter hans me­ning er for hø­je.

»Den stu­de­ren­de le­ve­rer en god pra­e­sta­tion. Må­ske til 11 el­ler 10 ef­ter den gam­le ska­la. Men som men­ne­ske er man jo så­dan ind­ret­tet, at man vil den stu­de­ren­de det bed­ste, og så en­der det med et 12-tal, selv om man må­ske ik­ke helt sy­nes, det er til det,« si­ger han. Sta­dig for­skel­lig fra ud­lan­det Han er­ken­der, at 12-ska­la­en er me­re sam­men­lig­ne­lig med uden­land­ske ka­rak­ter­ska­la­er end 13-ska­la­en. Men, som han si­ger, så er der ’sta­dig en stor for­skel’. De stu­de­ren­de på ’de go­de an­gel­sak­si­ske uni­ver­si­te­ter, vi ger­ne vil sam­men­lig­ne os med’, bli­ver iføl­ge ham ik­ke ale­ne be­dømt på ka­rak­te­rer.

»Her­hjem­me er det ale­ne ka­rak­te­ren, de bli­ver set på. I ud­lan­det er der sam­ta­ler, test, ja, psy­ko­tek­ni­ske prø­ver, un­der­vejs i stu­di­et, og det er med til at teg­ne et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af den stu­de­ren­de, der ik­ke ale­ne er be­stemt af ka­rak­te­ren,« si­ger han og til­fø­jer, at han i sin tid som le­den­de over­la­e­ge har va­e­ret med til at an­sa­et­te man­ge yn­gre la­e­ger:

»Når man an­sa­et­ter, kig­ger man og­så på ka­rak­te­rer­ne, og jo me­re dif­fe­ren­ti­e­ret ka­rak­ter­ska­la­en er, jo me­re nu­an­ce­ret et bil­le­de teg­ner det af an­sø­ge­ren.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.