Gravi­de ad­va­res mod zi­kavirus i Mi­a­mi

BT - - NYHEDER -

AD­VAR­SEL Gravi­de el­ler kvin­der, der øn­sker at bli­ve gravi­de, bør ik­ke rej­se til zi­ka­ramt om­rå­de i Mi­a­mi i Fl­o­ri­da. Så­dan ly­der det fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut, som nu fra­rå­der gravi­de el­ler kvin­der, der øn­sker at bli­ve gravi­de, at rej­se til el­ler op­hol­de sig i ud­brud­s­ramt om­rå­de i Mi­a­mi på grund af zi­kavirus.

Ind­til vi­de­re er 14 per­so­ner mista­enkt for at va­e­re ble­vet smit­tet.

Det forta­el­ler over­la­e­ge Kå­re Møl­bak, der er chef for epi­de­mio­lo­gisk af­de­ling på Sta­tens Se­rum In­sti­tut. Hold dig ori­en­te­ret »De ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der be­kra­ef­ter, at der er smit­te med zi­kavirus i et be­stemt om­rå­de i Mi­a­mi. På den bag­grund må man an­be­fa­le, at gravi­de dan­ske­re, der op­hol­der sig i om­rå­det, und­går at op­hol­de sig der.

Da ud­vik­lin­gen kan fort­sa­et­te, er det vig­tigt at hol­de sig ori­en­te­ret, hvis man er der el­ler er på vej der­til. Det er me­get vig­tigt, at gravi­de ik­ke bli­ver ud­sat for smit­te med zi­kavirus, da det kan gi­ve al­vor­li­ge mis­dan­nel­ser hos bar­net,« si­ger han.

Iføl­ge Sta­tens Se­rum In­sti­tut er til­fa­el­de­ne kon­sta­te­ret i Mi­a­mi i Fl­o­ri­da. Se­ne­st har man iden­ti­fi­ce­ret et spe­ci­fikt om­rå­de i den nord­li­ge del af Mi­a­mi by, Wynwood.

Man me­ner, at smit­ten med zi­kavirus er be­gyndt i ju­ni, og da myg­ge­ak­ti­vi­te­ten er høj i om­rå­det, for­ven­ter man at se yder­li­ge­re til­fa­el­de.

Luft­fart­s­sel­ska­ber­ne Norwe­gi­an og SAS til­by­der gravi­de, der ik­ke øn­sker at rej­se til Fl­o­ri­da, at de gra­tis kan om­boo­ke de­res bil­let­ter til en an­den desti­na­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.