’ ’

BT - - DEBAT -

DEN SID­STE TI­ME

Bør­ne­ne kan selv­føl­ge­lig bru­ge spild­ti­den på at fin­de Poké­mon på sko­len

mel­lem 15 og 16 er fuld­sta­en­dig nyt­te­løs. Of­te er der lek­tieca­fe. Men lek­tieca­fe­en vir­ker al­li­ge­vel sta­dig som spild af tid, for­di bør­ne­ne of­te ik­ke har lek­tier for. Så når vi hø­rer ele­ver på an­dre sko­ler si­ge, at de bli­ver tra­et­te og umo­ti­ve­re­de af de lan­ge sko­le­da­ge, pas­ser det me­get godt med min op­le­vel­se. De kan selv­føl­ge­lig bru­ge spild­ti­den på at fin­de Poké­mon, men det er jo be­gra­en­set, hvor man­ge man kan fin­de på sko­len.

er rundt på be­søg på sko­ler­ne og ta­ler med la­e­rer­ne, be­skri­ver de hel­dig­vis, at det går bed­re og bed­re. Der kan sta­dig va­e­re la­e­re­re i den ae­l­dre ge­ne­ra­tion, der sta­dig er imod re­for­men. Men man­ge op­le­ver stør­re til­freds­hed og ar­bejds­gla­e­de blandt dem selv og ele­ver­ne. Det af­spej­ler triv­sels­un­der­sø­gel­ser­ne og­så. Og selv­om man ik­ke ude­luk­ken­de kan må­le util­freds­hed på an­tal­let af mail, op­le­ver jeg, at der kan gå må­ne­der mel­lem de util­fred­se hen­ven­del­ser.

MEN NÅR JEG

at de fle­ste børn– uan­set om det var før el­ler ef­ter re­for­men – vil­le si­ge ja, hvis de blev spurgt, om sko­le­da­gen var for lang. Mi­ne tre børn syn­tes og­så, at sko­le­da­gen var for lang en gang imel­lem, da de gik i fol­ke­sko­len. Og­så for fem år si­den.

JEG TROR DES­U­DEN,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.