Gra­tis om­gang fra DF?

Som­me­ren har budt på en ra­ek­ke in­ter­es­san­te ud­mel­din­ger fra Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - DEBAT - Søs Ma­rie Serup, BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Stop for mus­lim­sk ind­van­dring og DF i re­ge­ring sam­men med bå­de S og V er blandt de op­sigtsva­ek­ken­de for­slag, der er af­sendt af Dansk Fol­ke­par­ti i som­mer­reg­nen. Re­ak­tio­ner­ne fra Chri­sti­ans­borg har va­e­ret for­ud­si­ge­li­ge af­vis­nin­ger, men man må ik­ke un­der­vur­de­re, hvor­dan va­el­ger­ne ta­ger imod bud­ska­ber­ne.

Ale­ne kam­pen om mi­ni­ster­poster­ne vil­le få ’Ga­me of Thro­nes’ til at lig­ne et af­snit af ’Te­le­tub­bies’

MED BAG­GRUND I ga­engs Chri­sti­ans­borg-ta­enk­ning pak­ker man hur­tigt DF-idéer­ne i kas­sen med ’gra­tis om­gang’-for­slag, for­di de sim­pelt­hen ik­ke har gang på jord. Man kan ik­ke ba­re stop­pe mus­lim­sk ind­van­dring med et fin­ger­k­nips uden sam­ti­dig at for­bry­de sig mod bl.a. in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner, for slet ik­ke at ta­le om grund­tan­ken om re­li­gions­fri­hed. Her­til kom­mer my­ri­a­der af prak­ti­ske ud­for­drin­ger, bl.a. om hvor­dan man und­går fal­ske kon­ver­tit­ter, og om det og­så om­fat­ter folk med an­dre re­li­gio­ner, som kom­mer fra over­ve­jen­de mus­lim­ske sam­fund. PÅ SAM­ME MÅ­DE kan man smi­de DF-S-V-re­ge­rin­gen i ’gra­tis om­gang’-kas­sen ved køligt at kon­sta­te­re, at re­ge­rings­sam­ar­bej­der ik­ke kun byg­ger på po­li­ti­ske enig­he­der, men og­så på til­lid. SV-re­ge­rin­gen fra 1978 led bl.a. af en ek­la­ta­nt man­gel på ind­byr­des til­lid – og der­med ev­ne til at ar­bej­de sam­men. Det vil na­ep­pe bli­ve bed­re med DF til­sat den sam­men­kog­te ret. Ale­ne kam­pen om mi­ni­ster­poster­ne vil­le få ’Ga­me of Thro­nes’ til at lig­ne et af­snit af ’Te­le­tub­bies’. Og hvis S og V rent fak­tisk for­vil­de­de sig ind i en så­dan kon­stel­la­tion, vil­le det va­e­re med det for­mål at kva­e­le DF i an­svar. MEN MAG­TEN I Dan­mark er fol­kets. Og over for Chri­sti­ans­borg­lo­gik­ken står den sta­e­di­ge dan­ske snus­for­nuft, som forta­el­ler os, at vi da og­så selv be­stem­mer, hvem der må kom­me ind i ’mit hus’. Mit hus – mit land. Sam­me lo­gik.

Og når DF, S og V nu er så eni­ge om at va­e­re fra lidt til me­get EU­skep­ti­ske, fra me­get til me­get hår­de i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken og fra lidt til me­get vel­fa­erds­be­gej­stre­de, så bur­de det til­skri­ve, at de kan bli­ve eni­ge om det me­ste i en fa­el­les re­ge­ring, hvis el­lers de hol­der op med at for­dri­ve ti­den med fnid­der. DER­FOR KAN MAN ik­ke smi­de DFidéer­ne i ’gra­tis om­gang’-kas­sen. De er ik­ke gra­tis. DF vin­der po­int hos man­ge snus­for­nuf­ti­ge va­el­ge­re, som de ta­ger fra net­op S og V. Og S og V tvin­ges i de­fen­si­ven med for­kla­rin­ger om, hvor­for ting – som ly­der lo­gi­ske – IK­KE kan la­de sig gø­re. Men må­ske er den stør­ste om­kost­ning, at det un­der­gra­ver til­li­den til det po­li­ti­ske sy­stem, for­di der stil­les ting i ud­sigt, som ik­ke kom­mer til at ske. Og ale­ne at kon­klu­de­re det be­ty­der, at det op­le­ve­de skel mel­lem par­nas­set og fol­ket, mag­tens cen­trum og al­le dem, der ik­ke vil kal­des ud­kan­ten, vok­ser. Det gav­ner og­så DF. ET ME­RE SAND­SYN­LIGT re­sul­tat af DFs idéer er, at ef­ter­å­ret vil by­de på yder­li­ge­re stram­nin­ger af ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, som DF, S og V nem­me­re vil kun­ne bli­ve eni­ge om, for­di de ik­ke sid­der i re­ge­ring sam­men. DF pud­ser pro­fi­len med at fø­le sig mest ’tryg’ i sam­ar­bej­de med S og sam­ti­dig øge af­stan­den til Løk­ke. Det er et ve­lud­ført magtspil, DF har af­slut­tet som­mer­fe­ri­en med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.