FRA GA­DEN TIL S

BT - - NYHEDER -

KRI­MI­NA­LI­TET PÅ NETTET Og at vi skal ta­ge com­pu­ter­sik­ker­hed me­get al­vor­ligt. Man får stjå­let sin iden­ti­tet »Vi skal for­stå, at det ik­ke kun er va­er­di­ful­de da­ta og bil­le­der, vi kan mi­ste. Det kan og­så be­ty­de, at man får stjå­let sin iden­ti­tet el­ler ta­ber pen­ge. Det kan ha­ve fa­ta­le kon­se­kven­ser, hvis man ik­ke er til­stra­ek­ke­ligt be­skyt­tet og ta­ger si­ne for­holds­reg­ler,« si­ger Pe­ter Kru­se, it-sik­ker­hed­s­eks­pert hos CSIS Securi­ty Group, der over­vå­ger sik­ker­he­den på dan­ske net­tje­ne­ster.

I USA blev der de før­ste tre må­ne­der af 2016 be­talt over 1,3 mia. kr. i lø­se­pen­ge til ransomwa­re­bag­ma­end. I sam­me pe­ri­o­de i 2015 var be­lø­bet 165 mio. kr. Iføl­ge com­pu­ter­sik­ker­heds­fir­ma­et Kas­per­sky Lab var der li­ge­le­des i EU en stig­ning på 550 pro­cent i an­tal­let af ransomwa­re-of­re fra 2014-2015.

Der fin­des ik­ke lig­nen­de dan­ske op­gø­rel­ser, men eks­per­ter op­le­ver, at an­tal­let af ransomwa­re-an­greb sa­er­ligt i 2016 er ste­get eks­plo­sivt, og at bag­ma­en­de­ne har få­et tre nye vå­ben, der gør det end­nu let­te­re at tvin­ge sig ad­gang til din com­pu­ter.

Før­hen kun­ne man få ransomwa­re på sin com­pu­ter ved f.eks. at åb­ne en in­fi­ce­ret mail el­ler be­va­e­ge sig ind på en suspekt hjem­mesi­de. I dag ta­ger bag­ma­en­de­ne langt me­re ud­spe­ku­le­re­de mid­ler i brug og gem­mer blandt an­det ransomwa­re i re­k­la­mer på sto­re hjem­mesi­der.

Sam­ti­dig er det en na­e­sten umu­lig kamp at stop­pe de kri­mi­nel­le, vur­de­rer Ras­mus The­e­de, for­mand for Rå­det for Di­gi­tal Sik­ker­hed.

»Der sid­der sim­pelt­hen folk, der er an­sat til at hol­de øje med, hvor­når der ek­sem­pel­vis bli­ver sendt års­op­gø­rel­ser ud fra Skat, som de kan lukre­re på ved at sen­de fal­ske mails i om­løb. Det ta­ger for lang tid, før sik­ker­he­den kan føl­ge med en ny trus­sel. Det er he­le ti­den et kapløb, hvor det er kat­ten ef­ter mu­sen. Og vi må desva­er­re er­ken­de, at vi he­le ti­den er bag­ud,« si­ger Ras­mus The­e­de. ’Ka­em­pe or­ga­ni­se­ret for­ret­ning’ Hen­rik Lar­sen er le­der af it-sik­ker­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen DKCert. Han kal­der ransomwa­re en ’ka­em­pe or­ga­ni­se­ret for­ret­ning, der har hjem­me i he­le ver­den’, og som for al­vor for­flyt­ter kri­mi­na­li­te­ten. I dag er det så let at kø­be pro­gram­mer til at spre­de ransomwa­re, at selv småkri­mi­nel­le uden for­stand på it kan ud­fø­re det.

Og det gør, at lavi­nen af it-af­pres­ning bli­ver langt sva­e­re­re at stop­pe, si­ger Pe­ter Kru­se.

»Kri­mi­na­li­te­ten er flyt­tet fra te­e­na­ge­ren i ka­el­der­va­e­rel­set, der sid­der og pro­gram­me­rer ved si­den af sin co­l­af­la­ske, til men­ne­sker, der er vant til at la­ve kri­mi­na­li­tet. Det gi­ver en eks­plo­sion. It-kri­mi­na­li­tet har nå­et et ni­veau, som over­sti­ger kri­mi­na­li­te­ten i den vir­ke­li­ge ver­den,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.