Tre nye vå­ben Så­dan be­skyt­ter du din com­pu­ter mod

BT - - NYHEDER -

GU­I­DE An­ti­virus Sørg for at in­stal­le­re et an­ti­viruspro­gram, der kan be­skyt­te di­ne en­he­der mod ska­de­li­ge pro­gram­mer, re­gi­stre­re far­li­ge web­s­i­tes, down­lo­ads og spam, så ransomwa­re kan stop­pes, in­den den når at in­stal­le­re sig selv. Husk at hol­de dit an­ti­viruspro­gram op­da­te­ret, så den er i stand til at re­gi­stre­re nye trus­ler. Sørg for at op­da­te­re Ha­ck­e­re og ska­de­li­ge pro­gram­mer ud­nyt­ter sik­ker­heds­hul­ler i pro­gram­mer, ap­ps og sty­re­sy­ste­mer og er go­de til at fin­de ’sår­bar­he­der’, hvis de ik­ke er ble­vet op­da­te­ret. Der­for bør du al­tid sør­ge for, at di­ne pro­gram­mer, ap­ps og dit sty­re­sy­stem er op­da­te­ret. Va­elg au­to­ma­tisk op­da­te­ring, når du kan, så nye sik­ker­heds­hul­ler au­to­ma­tisk luk­kes. Brug fle­re pas­swords Be­skyt ad­gan­gen til din pc, smartp­ho­ne og tab­let med en ad­gangs­ko­de. Brug lan­ge pas­swords med bå­de tal, tegn og bog­sta­ver, og brug for­skel­li­ge pas­swords til for­skel­li­ge tje­ne­ster. Der­ved und­går du, at af­slø­rin­gen af et en­kelt pas­sword gi­ver ha­ck­e­re ad­gang til al­le di­ne tje­ne­ster. Skift dit pas­sword ja­evn­ligt. Pas på per­son­li­ge op­lys­nin­ger Hvis du ud­le­ve­rer per­son­li­ge op­lys­nin­ger på en webs­i­de, som dit cpr-num­mer, bør du al­tid sik­re dig, at do­ma­e­ne­nav­net er kor­rekt – www.skat.dk og ik­ke www.dk-skatt.dk. Du skal og­så va­e­re op­ma­er­k­som på, at webs­i­den kryp­te­rer di­ne op­lys­nin­ger. Det gør den, når we­badres­sen i din in­ter­net­brow­ser be­gyn­der med ’htt­ps’ i ste­det for ’http’. Sik­ker­heds­ko­pi­e­ring Sørg for ru­ti­ne­ma­es­sigt at ta­ge sik­ker­heds­ko­pi­er af vig­ti­ge op­lys­nin­ger, mu­sik, bil­le­der og vi­deo­er, og gem dem på en ek­stern hard­disk. Du bør al­tid frakob­le dig in­ter­net­tet, når sik­ker­heds­ko­pi­e­rin­gen fin­der sted. El­lers ri­si­ke­rer du, at og­så den ek­ster­ne hard­disk in­fi­ce­res. Det er ik­ke til­stra­ek­ke­ligt at fo­re­ta­ge sik­ker­heds­ko­pi­er på nettet i de så­kald­te ’cloud’tje­ne­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.