Dyr flyt­tet va­ek fra sko­v­brand

BT - - NYHEDER -

SNYDT! Sta­dig fle­re dan­ske­re lok­kes til at kø­be fal­ske bil­let­ter via so­ci­a­le me­di­er. I for­bin­del­se med som­me­rens Cold­play­kon­cert hav­de en per­son solgt sin bil­let til mindst 20 an­dre ga­e­ster, før po­li­ti­et blev til­kaldt. Og de fle­ste dan­ske festi­va­ler hø­rer ja­evn­ligt fra ga­e­ster, der er ble­vet snydt: En­ten for­di de har købt en falsk bil­let, el­ler for­di de har over­ført pen­ge for en bil­let, der al­drig er ble­vet frem­sendt. »Hvor der er et at­trak­tivt mar­ked, er der og­så folk, der for­sø­ger at sa­el­ge va­ren. Det, vi op­le­ver mest, er folk, der koldt og ky­nisk sa­et­ter

Mas­ser af dyr, der brin­ger tan­ker­ne hen på No­a­hs Ark, er ble­vet flyt­tet i Ca­li­for­ni­en for at red­de de­res liv, rap­por­te­rer nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Der er ka­em­pe sko­v­bran­de i den ame­ri­kan­ske del­stat i den­ne tid, og dy­re­ne blev i den for­gang­ne we­e­kend flyt­tet fra Wild­li­fe Way­sta­tion for at få dem va­ek fra en brand, der ra­ser nord for mil­li­onby­en Los An­ge­les.

Grund­la­eg­ge­ren af Wild­li­fe Way­sta­tion, Mar­ti­ne Co­let­te, si­ger, at om­kring 75 pro­cent af par­kens dyr en bil­let til salg på Face­book, som al­drig bli­ver sendt til den per­son, der har over­ført pen­ge i god tro,« forta­el­ler Claus Vis­bye, for­mand for Smuk­fest, der be­gyn­der i dag. Snyd på Face­book Festi­va­lens 53.000 plad­ser var al­le­re­de for­delt i slut­nin­gen af ja­nu­ar, og si­den er der ble­vet sat hund­red­vis af bil­let­ter til salg via Face­book. Om de er fal­ske, er umu­ligt at vur­de­re.

Jakob Lund, der er di­rek­tør i Ti­ck­et­ma­ster, der blandt an­det sa­el­ger bil­let­ter på Roskil­de Festi­val, gen­ken­der pro­ble­met.

»I dag sa­el­ges bil­let­ter med en streg­ko­de, der bør for­hin­dre det me­ste fusk, men vi hø­rer sta­dig fra folk, der er ble­vet snydt på f.eks Face­book,« si­ger han. er ble­vet flyt­tet. Det ga­el­der blandt an­det sto­re dyr som ti­gre, lø­ver, bjør­ne og pu­ma­er.

I et for­søg på at for­hin­dre skuf­fe­de kun­der, er Smuk­fest nu gå­et ak­tivt i krig med bil­let­ha­jer­ne. Først og frem­mest hol­der festi­va­len øje med om, der sa­el­ges bil­let­ter til over­pris via Face­book. Gør der det, bli­ver sa­el­ge­ren kon­tak­tet af Smuk­fest. Spo­re bil­let­ter­ne Der­u­d­over ar­bej­der festi­va­len på et nyt bil­let­sy­stem, der skal for­hin­dre bed­ra­ge­ri.

»Det kom­mer til at va­e­re så­dan, at man flyt­ter bil­let og pen­ge sam­ti­dig. På den må­de kan vi al­tid spo­re bil­let­ter og f.eks. an­nul­le­re den, hvis den er ble­vet solgt til fle­re på én gang,« for­kla­rer Claus Vis­by, der kal­der bed­ra­ge­ri­et for en ke­de­lig ten­dens.

Det er po­li­ti­et enig i, men selv om bil­let­ha­jer of­te gør sig skyl­di­ge i bed­ra­ge­ri, fø­rer kun få sa­ger til doms­fa­el­del­se. Rigs­po­li­tiets tals­mand, Lars An­der­sen, op­for­drer der­for al­le til at af­hol­de sig fra at kø­be bil­let­ter via so­ci­a­le me­di­er. Umu­ligt at gø­re det helt sik­kert Den vur­de­ring de­les af Ti­ck­et­ma­sters Jakob Lund. Selv om han er spa­endt på at se Smuk­fests nye bil­let­sy­stem, har han ik­ke den sto­re til­tro til, at det vir­ker.

»Det er umu­ligt at la­ve et sy­stem, der er helt sik­kert. Hvis man ik­ke vil sny­des, er der kun en ting at gø­re: Køb din bil­let gen­nem de of­fi­ci­el­le salgs­ste­der.«

Smuk­fest be­gyn­der i dag og va­rer we­e­ken­den ud. Det nye bil­let­sy­stem ven­tes at va­e­re klar til na­e­ste års festi­val.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.