Kul­tur Vig­go som spelt­far på

Hol­lywood-stjer­nen med de dan­ske aner ga­e­ster Kø­ben­havn

BT - - KULTUR -

STJERNESTØV be­gyn­der med yo­ga og kamp­tra­e­ning, og når fre­den en­de­lig sa­en­ker sig over det lil­le hus i sko­ven, bli­ver der la­est ’Brød­re­ne Ka­ra­ma­zov’ i ska­e­ret fra bå­let.

En slags spelt­fa­mi­lie i tien­de po­tens. Okay så... ty­ven­de.

Me­get si­gen­de for den 57-åri­ge Vig­go Mor­ten­sen var han ret godt for­be­redt på rol­len, før han over­ho­ve­det fik den. Op­vok­set i kon­tankt med na­tu­ren Det kan godt va­e­re, at den halv­dan­ske Hol­lywood-stjer­ne er net­op dét – en stjer­ne, men han er og­så for­fat­ter, fo­to­graf og mu­si­ker. Han er op­vok­set i ta­et kon­takt med na­tu­ren og er vant til at cam­pe­re med sin far og si­ne brød­re og hav­de al­le­re­de la­est al­le de bø­ger, som fil­mens ma­nuskript­for­fat­ter og in­struk­tør Matt Ross fo­re­slog ham at ka­ste sig over in­den op­ta­gel­ser­ne. Nå ja, og så var det Mor­ten­sen selv, der an­lag­de den køk­ken­ha­ve, der op­tra­e­der i fil­men. Li­ge­som han har for­talt, at han tog sin egen cy­kel og ka­no med på set­tet, hvor han og de seks børn end­te med at bo i nog­le uger in­den op­ta­gel­ser­ne.

Det ene­ste, han mang­le­de, var lidt ek­stra tra­e­ning (’jeg er lidt doven’, in­drøm­mer Mor­ten­sen) og un­der­vis­ning i sa­ek­kepi­be. Hvem sag­de re­na­es­san­ce­mand? Vig­go Mor­ten­sen selv gjor­de ik­ke. Der­til er han alt for yd­myg. Det kan godt va­e­re, at han kun har bo­et i Dan­mark i en kor­te­re pe­ri­o­de (hvor han blandt an­det var last­bil­chauf­før), men det er, som om der er en rest dansk un­der­spil­let­hed i den alt an­det end stjer­ne­ag­ti­ge stjer­ne.

Der i øv­rigt gla­de­lig over­la­der det me­ste af ta­le­ti­den til in­struk­tø­ren. Nok for­di han er bå­de glad for ham og fil­men, som er ble­vet vel mod­ta­get af bå­de an­mel­de­re og bi­o­gr­af­ga­en­ge­re. Kan li­de den ty­pe hi­sto­ri­er Man­ge har hen­vendt sig til ham på ga­den for at spør­ge ham: ’Ja­men, hvad sker der så nu?’, ef­ter de har set fil­men om Ben, der, trods al­le de go­de in­ten­tio­ner, vi­ser sig at ha­ve fejl­et.

Al­min­de­li­ge men­ne­sker, ik­ke an­mel­de­re el­ler jour­na­li­ster, un­der­stre­ger han.

»Det er den ty­pe hi­sto­ri­er, jeg kan li­de. Film, der er godt nok skru­et sam­men til, at man be­kym­rer sig om, hvad der sker. ’Now what’-hi­sto­ri­er er den ty­pe hi­sto­ri­er, jeg kan li­de,« forta­el­ler han på sin af­da­em­pe­de fa­con om ’Cap­tain Fan­ta­stic’, som han kal­der for ’en fan­ta­stisk hi­sto­rie, et fan­ta­stisk plot, en fan­ta­stisk rol­le’.

»Han (Ben, red.) for­sø­ger at gi­ve bør­ne­ne den bedst mu­li­ge start. Det go­de ved fil­men er, at det ik­ke ba­re er en uto­pisk ven­stre­fløjs-fan­ta­si. Det er me­get me­re kom­pli­ce­ret. Han er ik­ke per­fekt el­ler fan­ta­stisk he­le ti­den,« forta­el­ler Mor­ten­sen.

Ka­rak­te­ren Ben ud­ma­er­ker sig ved at va­e­re me­get fri­sin­det – und­ta­gen når det ga­el­der re­li­gion. Det er dja­ev­lens va­erk. Det sam­me ga­el­der shop­ping­kul­tu­ren.

»Jeg er fuld­sta­en­dig enig. Han (Ben, red.) si­ger: ’Lad os ven­de det ryg­gen, og vi vil va­e­re me­re in­tel­li­gen­te, i bed­re fy­sisk form, me­re op­ma­er­k­som­me på ik­ke ba­re, hvad der fo­re­går i sko­ven, men og­så uden for USA, og på hvil­ken ef­fekt vo­res hand­lin­ger og vo­res for­brug har’. Hvor man­ge pen­ge har man egent­lig be­hov for? Hvor me­get ska­de gør man på mil­jø­et? Det er be­vid­ste valg,« for­kla­rer han.

Men hvor sym­pa­tisk Ben end ly­der, så hand­ler fil­men mest af alt om hans fald. Hvor­dan han ef­ter sin ko­nes selv­mord bli­ver tvun­get til at ind­se, at han må­ske har gjort de seks – i øv­rigt van­vit­tigt vel­spil­le­de – børn en bjør­ne­tje­ne­ste ved at af­ska­e­re dem fra re­sten af sam­fun­det. Har sva­ert ved at ta­ge imod ros »Men han har ik­ke ta­enkt over, at han af­ska­e­rer si­ne børn fra so­ci­al kon­takt. Man kan la­e­se al­le de bø­ger, man vil, og la­e­re en mas­se sprog, men man kan ik­ke er­stat­te dét at in­ter­a­ge­re med an­dre og at la­e­re af si­ne fejl med no­get, man la­e­ser i en bog el­ler la­e­rer af si­ne fora­el­dre. Man skal gø­re sig si­ne eg­ne er­fa­rin­ger,« slår han fast.

In­struk­tø­ren Matt Ross var slet ik­ke i tvivl om, at Vig­go Mor­ten­sen skul­le med­vir­ke i hans film.

»Han er en af vo­res bed­ste sku­e­spil­le­re. Jeg har na­er­mest set alt, hvad han har la­vet, som jeg har kun­net få fin­gre i,« forta­el­ler han be­gej­stret.

»Det var uhel­digt,« ly­der det tørt fra Vig­go Mor­ten­sen, der til­sy­ne­la­den­de har sva­ert ved at ta­ge imod ros. RUNDT OM VIG­GO Vig­go Mor­ten­sen er født i 1958 i New York, men til­brag­te sin barn­dom i Ar­gen­ti­na med sin ame­ri­kan­ske mor, dan­ske far og to brød­re

Han slog igen­nem som sku­e­spil­ler i 1985, men blev for al­vor et kendt an­sigt, da han fik rol­len som Ara­gorn i ’Rin­ge­nes Her­re’-tri­lo­gi­en

Blandt hans mest kend­te film er ’The Ro­ad’, ’A Dan­gerous Met­hod’ og rol­len som rus­sisk gang­ster i ’Ea­stern Pro­mi­ses’, som ind­brag­te ham en Oscar-no­mi­ne­ring

Han er fra­skilt og far til søn­nen Hen­ry på 28 år. Han dan­ner par med den span­ske sku­e­spil­ler Ari­ad­na Gil. Vig­go Mor­ten­sen ta­ler en­gelsk, dansk, spansk, fransk og ita­li­ensk

Han har sit eget for­lag ved navn Per­ce­val Press og er og­så selv udø­ven­de kunst­ner in­den for bå­de po­esi, ma­le­ri og mu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.