In­fi­ce­ret af en in­du­stri­ba­cil­le

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

60 ÅR I MOR­GEN Nav­net Foss er fuld af in­du­stri­hi­sto­rie. Fi­re ge­ne­ra­tio­ner af fa­mi­li­en Foss har pra­e­get dan­marks­hi­sto­ri­en og dansk er­hvervs­livs van­dring fra bon­de­sam­fund til et høj­tek­no­lo­gisk land. I den krø­ni­ke er Pe­ter Ale­xan­der Foss in­fi­ce­ret af en in­du­stri­ba­cil­le som fjer­de ge­ne­ra­tion af in­du­stri­fa­mi­li­en og an­den ge­ne­ra­tion i sel­ska­bet Foss A/S. Det sel­skab, som hans far, Nils, grund­lag­de i som­me­ren for ak­ku­rat det sam­me an­tal år si­den, som de 60 fød­sel­a­ren fyl­der i mor­gen. Na­tur­lig­vis er han stolt af sla­eg­tens hi­sto­rie, for Pe­ter Foss er me­get hi­sto­ri­e­in­ter­es­se­ret helt ge­ne­relt. Sel­ska­bet er i dag ver­dens før­en­de pro­du­cent af høj­tek­no­lo­gisk ana­ly­seud­styr til fø­de­va­re­in­du­stri­en. I de se­ne­ste fem år har han be­stridt po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand for virk­som­he­den.

Som ung stod det Pe­ter Foss frit for, om han vil­le en­ga­ge­re sig i fir­ma­et, men da han var 28 år, kald­te fa­de­ren bør­ne­ne sam­men og gav dem et »ul­ti­ma­tum«, har han tid­li­ge­re for­talt. Hvis der ik­ke var no­gen af bør­ne­ne, der vil­le en­ga­ge­re sig ak­tivt i sel­ska­bet, vil­le han »fø­le sig frit stil­let til at dis­po­ne­re med virk­som­he­den«.

Ik­ke at Nils Foss pres­se­de si­ne børn til at gå ind i sel­ska­bet, der var me­re ta­le om en stil­le pro­gram­me­ring, der lag­re­de sig i un­der­be­vidst­he­den af go­dar­tet ka­rak­ter.

Og på sam­me må­de som far­fa­ren 60 år tid­li­ge­re hav­de lok­ket Nils Foss hjem fra USA for at star­te Foss Electric, føl­te Pe­ter Foss ’at det var for dumt ik­ke at prø­ve’, men og­så ’for­plig­ti­gel­se’.

Nils Foss øn­ske­de og­så, at sel­ska­bet blev i fa­mi­li­en, og at bør­ne­ne en dag over­tog. Fa­mi­lie­virk­som­hed »For­di fir­ma­et er va­er­di­fuldt. Fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der kla­rer sig va­e­sent­ligt bed­re end børsno­te­re­de sel­ska­ber. Det vi­ser al­le un­der­sø­gel­ser,« har Nils Foss tid­li­ge­re sagt til Ber­ling­s­ke Nyheds­ma­ga­sin.

»Pe­ter brød sig vist ik­ke om at bli­ve prom­ove­ret af sin far – at få en di­rek­tørstil­ling på ba­sis af mig. Men jeg kun­ne se, at han hav­de ev­ner­ne, og var ik­ke i tvivl.«

Den­gang ar­bej­de­de Pe­ter Foss som mar­keds­in­ge­ni­ør hos Brüel & Kja­er. Og som si­ne tre for­fa­ed­re er han og­så ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør fra Dan­marks Tek­ni­ske Højsko­le. Si­den la­e­ste han HD i fi­nan­si­e­ring og kre­ditva­e­sen på Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn.

Året ef­ter, i 1985, be­gynd­te han i fa­mi­lie­virk­som­he­den, hvor han blev med­lem af di­rek­tio­nen som di­vi­sions- og om­rå­de­di­rek­tør. I 1991 blev han ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Foss.

I mod­sa­et­ning til sin far, der var iva­er­ksa­et­te­ren, er Pe­ter Foss for­ret­nings­man­den med det stra­te­gi­ske over­blik.

Der­i­mod er det tek­ni­ske ik­ke hans sta­er­ke si­de, selv om fa­mi­li­en Foss har lan­ge tra­di­tio­ner i in­ge­ni­ø­rer­nes uni­vers. Pe­ter Foss’ ol­de­far, Ale­xan­der Foss, skab­te sam­men med Fre­de­rik La­es­søe Smidth og Poul Lar­sen ce­ment-even­ty­ret FLS­midth. Reg­ler i fa­mi­li­en Sam­men med si­ne sø­sken­de har Nils Foss ned­fa­el­det nog­le fa­mi­li­e­reg­ler for kon­cer­nens frem­tid. Her er det fast­lagt, at fa­mi­li­ens ret til an­sa­et­tel­se al­drig må over­skyg­ge ev­ner­ne, og – ik­ke mindst – at de vil in­spi­re­re de­res børn til at løf­te ar­ven.

I de se­ne­re år har Pe­ter Foss mar­ke­ret sig som lob­byist og en mar­kant tals­mand for net­va­er­ket for fa­mi­lie­virk­som­he­der Va­ekst i Ge­ne­ra­tio­ner, isa­er i for­hold til ge­ne­ra­tions­skif­te-skat­ten. Han er na­est­for­mand for Wil­li­am De­mant Hol­ding, Oti­con Fon­den og med­lem af be­sty­rel­sen for A.R. Hol­ding af 1999 og sel­ska­bet Tra­ck­man.

Og så er han en ivrig ja­e­ger – end­da stor­vildtsja­e­ger. Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.