In­gen sko­led­reng

BT - - SUPERLIGA - PORTRAET Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Ra­fa­el van der Vaart er en ik­ke af­ret­tet sko­led­reng. Den hol­land­ske stjer­ne­spil­ler har et fy­rigt tem­pe­ra­ment - bå­de på og uden for ba­nen. Selv­om Ra­fa­el van der Vaart i dag er en rig og fe­te­ret fod­bold­stjer­ne, kom­mer han fra små kår fra den fat­tig­ste klas­se i Hol­land. Som søn af en hol­land­sk far og spansk mor vok­se­de Ra­fa­el van der Vaart op uden pen­ge og le­ve­de iføl­ge sig selv som en ’si­gø­j­ner’. Må­ske er det den hår­de op­va­ekst, der har gjort den 33-åri­ge hol­la­en­der til en per­son, der ik­ke er ban­ge for at si­ge sin me­ning, hvis han er util­freds med tin­ge­nes til­stand. Og­så selv om det gi­ver bal­la­de. I 2010 fik Hol­lands da­va­e­ren­de land­stra­e­ner Bert van Marwi­jk ek­sem­pel­vis klar be­sked i pres­sen, ef­ter han til­lod sig igen at ha­ve skif­tet van der Vaart ud un­der en land­skamp. I Tot­ten­ham, hvor Ra­fa­el van der Vaart fik en stor opblom­string ef­ter ned­t­u­ren uden fast spil­le­tid hos Re­al Madrid, var der og­så pro­ble­mer. I en kamp mod ae­r­ke­ri­va­len Ar­se­nal spil­le­de ma­na­ger Har­ry Red­k­napp med hol­la­en­de­ren på kan­ten og ik­ke som ha­en­gen­de an­gri­ber bag Pe­ter Crouch. Den dis­po­si­tion brød van der Vaart sig ik­ke om, og det und­lod han ik­ke at skju­le ver­balt ef­ter kam­pen, hvor dis­po­si­tio­nen hav­de gi­vet an­led­ning til ’me­gen ir­ri­ta­tion’ un­der­vejs. Det er Ra­fa­el van der Vaarts frem­ra­gen­de over­blik, go­de af­le­ve­rin­ger og må­l­na­e­se, der har gjort ham til su­per­stjer­ne. Al­le­re­de som ung brød han igen­nem og blev an­fø­rer hos Ajax, hvor han som én af få gen­nem ti­den har tur­det ta­ge, og vist nok og­så vandt, et in­ter­nt op­gør med sel­ve­ste Zla­tan Ibra­him­ovic om at top­pe hie­rar­ki­et.

Pra­e­sta­tio­ner­ne send­te i 2008 Ra­fa­el van der Vaart til Re­al Madrid, men op­hol­det i Spa­ni­en blev kun en be­gra­en­set suc­ces, og i 2010 solg­te spa­ni­er­ne ham til en­gel­ske Tot­ten­ham.

Her tog hol­la­en­de­ren Lon­don med storm, hvor et frem­ra­gen­de sam­men­spil med lang­be­ne­de Pe­ter Crouch gav sti­mer af mål. Det var en pe­ri­o­de, hvor Ra­fa­el van der Vaart var stjer­nen i Tot­ten­hams ju­bel­sa­e­son med Cham­pions Le­ague. Hjem til ko­nen Der gik dog kun et par år, før Ra­fa­el van der Vaart for­lod Tot­ten­ham og tog til HSV, hvor klub­ben og dan­ske Frank Ar­ne­sen hen­te­de ham til som en an­den ’Mes­si­as’, der skul­le re­de den skran­ten­de stor­klub.

Det kun­ne van der Vaart ik­ke, men han kom igen til at bo sam­men med sin da­va­e­ren­de ko­ne Syl­vie og de­res søn. Ham­borgs mest ce­le­bre par hav­de dog pro­ble­mer i pri­va­ten, hvor en nytårs­fest i 2013 kul­mi­ne­re­de med, at Ra­fa­el van der Vaart slog sin ko­ne.

Ik­ke la­en­ge ef­ter blev de skilt og kun få må­ne­der se­ne­re ind­t­og Ra­fa­el van der Vaart igen de kulør­te for­si­der, da han nu dan­ne­de par med Syl­vies bed­ste ve­nin­de, Sa­bia Bou­la­hrouz. For­hol­det blev end­nu me­re spra­eng­far­ligt af, at Sa­bia Bou­la­hrouz sam­ti­dig var eks­ka­e­re­ste til hol­la­en­de­rens lands­hold­kam­me­rat, Kha­lid Bou­la­hrouz.

Det for­hold gik og­så i styk­ker, og de se­ne­ste må­ne­der har Ra­fa­el van der Vaart så dan­net par med den hol­land­ske hånd­bold­stjer­ne Esta­va­na Pol­man. De to kan nu bli­ve for­e­net på dansk jord, hvis Ra­fa­el van der Vaart kan bli­ve enig med FC Midtjyl­land.

ER DET SPA­EN­DEN­DE, at Ra­fa­el van der Vaart er i di­a­log med FC Midtjyl­land om en mu­lig frem­tid på den jy­ske he­de og i den dan­ske Su­per­liga? Und­skyld mit sprog – men ja, for po­k­ker. Det er en hi­sto­rie, der er bå­de in­ter­es­sant og pir­ren­de helt ud i tå­spid­ser­ne. Om den bli­ver vir­ke­lig­hed, er i skri­ven­de stund end­nu uvist. Men at der for­hand­les på li­vet løs for at få det til at ske, er der in­gen tvivl om. Vilj­en er til ste­de.

Man­ge har al­le­re­de na­er­met sig em­net. Den dag, hvor van der Vaart og hans 109 hol­land­ske land­skam­pe, VM-sølv og for­tid i klub­ber som Re­al Madrid og Tot­ten­ham even­tu­elt pra­e­sen­te­res i sort og rødt i Her­ning, kan bli­ve en af de sto­re i Su­per­liga­ens hi­sto­rie.

EN­DER DEN 33-ÅRI­GE midt­ba­ne­mand, der en­gang var blandt Eu­ro­pas mest ef­ter­trag­te­de spil­le­re, i FC Midtjyl­land, vil det ha­ve en van­vit­tig PR-va­er­di. Bå­de for den midtjy­ske klub og for Su­per­liga­en som hel­hed. Det vil ska­be ny fo­kus og in­ter­es­se. Bå­de her­hjem­me, hvor me­di­eom­ta­lenog op­bud­det bli­ver gi­gan­tisk. Men og­så i lan­de som Hol­land og Tys­kland, hvor Ra­fa­el van der Vaart har et stør­re navn, end de fle­ste kan fo­re­stil­le sig.

Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om stjer­ne­spil­le­rens an­komst bli­ver et af de be­ryg­te­de tis­sen-i-buk­ser­ne-mo­men­ter? Den før­ste tid vil det va­e­re fan­ta­stisk, og ju­be­len og om­ta­len vil in­gen en­de ta­ge. Men når først hver­da­gen mel­der sig, bli­ver det lidt for – ja – hver­dags­ag­tigt.

Det er, hvad jeg fryg­ter fra en spil­ler, der er langt fra for­men, og mu­lig­vis kan få sva­ert ved at fin­de mo­ti­va­tio­nen i et fod­bold­land, hvor han først og frem­mest be­fin­der sig, for­di han har en ka­e­re­ste, der spil­ler hånd­bold i Es­b­jerg og en søn, der bor i Ham­borg. Lad os va­e­re ae­r­li­ge. Uan­set hvor sym­pa­tisk det er, er det ik­ke en op­ti­mal ind­gangs­vin­kel at skif­te klub ef­ter, hvor ta­et man er på fa­mi­lie og ka­e­re­ste.

JEG SPENDEREDE LIDT af min af­ten i går med at ta­le med men­ne­sker, der ken­der Ra­fa­el van der Vaart. Der­for den tri­ste, oven­stå­en­de dom­me­dags­pro­fe­ti. Mit mål var at la­e­re man­den lidt bed­re at ken­de. Og ik­ke mindst få et ind­blik i, hvad det er for en spil­ler, der må­ske kom­mer til FC Midtjyl­land.

Jeg gik ind til sam­ta­ler­ne med et bil­le­de af en lidt in­tri­gant spil­ler, der lidt for of­te til­tra­ek­ker pro­ble­mer. Van der Vaart spil­le­de en ik­ke ube­tin­get po­si­tiv ho­ved­rol­le, da Zla­tan Ibra­him­ovic for­lod Ajax Am­ster­dam for snart 12 år si­den. Og hans pri­vat­liv er et helt ka­pi­tel for sig. En­gang var van der Vaart den ene halv­del af Hol­lands svar på ’The Beck­hams’. Men skils­mis­sen fra eks-ko­nen Syl­vie var alt an­det end køn, li­ge­som det gav enor­me rid­ser i lak­ken, da van der Vaart på ue­le­gant manér fandt sam­men med og si­den for­lod eks-ko­nens bed­ste ve­nin­de, der i øv­rigt og­så var hans lands­holdskam­me­rats tid­li­ge­re ko­ne.

JEG BLEV DER­FOR gla­e­de­ligt over­ra­sket, da det bil­le­de, der blev teg­net af van der Vaart, var me­re nu­an­ce­ret. Hos al­le, jeg tal­te med, blev den hol­land­ske stjer­ne be­skre­vet som en åben, ven­lig og so­ci­al fyr. Hans pro­blem har va­e­ret, at han er en ken­de naiv, lidt for ja­loux og of­te fø­ler sig en anel­se mis­for­stå­et, ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken. Van der Vaart er en spil­ler med et enormt fod­bold­ta­lent, men uden ka­rak­te­ren til for al­vor at ud­fol­de det. I be­gyn­del­sen af årtu­sin­det var han blandt ver­dens mest loven­de spil­le­re. Nu er han på vej til den dan­ske Su­per­liga. Det si­ger det he­le. Jeg skal slet ik­ke kun­ne ude­luk­ke, at Ra­fa­el van der Vaart ta­ger FC Midtjyl­land og Su­per­liga­en med storm, hvis han kom­mer. Isa­er ik­ke, ef­ter jeg fandt ud af, at han har talt med man­ge men­ne­sker i sin om­gangskreds for at ind­hen­te in­for­ma­tio­ner om dansk fod­bold og FCM. Van der Vaart ta­ger det mu­li­ge skif­te al­vor­ligt. Men spørgs­må­let er, om han ta­ger det al­vor­ligt nok. Har en spil­ler og et men­ne­ske, der har gen­nem­gå­et så me­get og va­e­ret så eks­po­ne­ret, den mo­ti­va­tion og sult, det trods alt kra­e­ver at kom­me i top­form og si­den bli­ve en nøg­le­spil­ler i Su­per­liga­en? Jeg hå­ber det – og jeg hå­ber, at FC Midtjyl­land ta­ger chan­cen. For der er me­get at vin­de. Men jeg vil desva­er­re og­så til­la­de mig at tviv­le.

FO­TO: HEN­NING BAGGER

Ra­fa­el van der Vaart på MCH Are­na i Her­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.