Suc­ces fra søsters so­fa

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OP­TAKT Om to uger kan Ras­mus Falk ta­ge cyk­len fra sin nye lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg til FC Kø­ben­havns tra­e­nings­an­la­eg på Jens Jes­sens Vej få hund­re­de me­ter va­ek. Men må­ske bur­de den nye FCKer ba­re bli­ve bo­en­de hos sin sø­ster, hvor han bor nu. For det går for­ry­gen­de for den tid­li­ge­re OBer. Fal­ken har flø­jet hø­je­re end de fle­ste hav­de for­ven­tet. Han har sco­ret i beg­ge de su­per­liga-kam­pe, han ind­til nu har spil­let – og og­så ude i Eu­ro­pa har fyn­bo­en bå­de få­et nettet til at blaf­re og hold­kam­me­ra­ter­ne til at jub­le.

I af­ten kan han få en vig­tig rol­le i kam­pen, der er blandt de vig­tig­ste i FC Kø­ben­havns sa­e­son. Ef­ter 1-1 i Ru­ma­e­ni­en skal Falk og FC Kø­ben­havn for­sø­ge at slå sig vi­de­re til den af­gø­ren­de play off-run­de i kva­li­fi­ka­tio­nen til Cham­pions Le­ague, mens Lø­ver­ne sam­ti­dig som mini­mum kan sik­re sig et ef­ter­år med et Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil på pro­gram­met.

Alt er kort og godt på spil mod FC Astra Gi­ur­giu, og Ras­mus Falk kan va­e­re man­den med nøg­len til den eu­ro­pa­ei­ske dør og de bag­ved­lig­gen­de mil­li­o­ner og ind­fri­e­de målsa­et­nin­ger. Ik­ke dår­ligt af en mand uden et sted at bo.

»Jeg sy­nes ik­ke, det er for tid­ligt at si­ge, at jeg er lan­det og fal­det til. Men der er sta­dig en mas­se ting, der er nye for mig. Så det er skridt hen ad vej­en. Jeg er ik­ke 100 pro­cent i mål. Hel­ler ik­ke uden for ba­nen, hvor det først er om to ugers tid, jeg flyt­ter ind i mit eget. Men jeg fø­ler mig rig­tig godt til­pas i spil­ler­trup­pen og på ba­nen i kam­pe­ne,« forta­el­ler Ras­mus Falk.

»Det har va­e­ret et nemt hold at gli­de ind på som of­fen­siv­spil­ler og i de kam­pe, vi har spil­let, har vi va­e­ret me­get do­mi­ne­ren­de. Det har pas­set mig rig­tig fint,« ud­dy­ber kant­spil­le­ren. Flyt­te­kas­se-tra­e­ning Mens det har pas­set Falk fint, at over­gan­gen fra OB til FCK ind­til nu er for­lø­bet bed­re end smer­te­frit, pas­ser det fyn­bo­ens nye tra­e­ner, Stå­le Sol­bak­ken, al­de­les godt, at hans nye spil­ler slår til fra dag et. Men over­ra­sket over det er han ik­ke.

»Det kom­mer egent­lig ik­ke bag på mig, at han er star­tet så godt, for vi ser, hvad han kan til tra­e­ning. Han kom og­så rig­tig, rig­tig fit til­ba­ge fra Jeg er ik­ke 100 pro­cent i mål. Hel­ler ik­ke uden for ba­nen, hvor det først er om to ugers tid, jeg flyt­ter ind i mit eget fe­rie, hvor han hav­de gjort et godt styk­ke ar­bej­de og tra­e­net godt. Han har fle­re mus­k­ler, end man skul­le tro. Så han ser bed­re ud, end jeg hav­de tro­et,« for­kla­rer Stå­le Sol­bak­ken.

No­get tra­e­nings­pro­gram har Falk imid­ler­tid ik­ke va­e­ret på. Der kan dog va­e­re en lidt al­ter­na­tiv for­kla­ring på den go­de form. En for­kla­ring, der ik­ke bun­der så me­get i løb og styr­ke­tra­e­ning som i pap, bø­ger og tyk­bun­de­de ste­ge­pan­der.

»Jeg har lagt på ved at ba­e­re flyt­te­kas­ser. Der har va­e­ret fle­re af dem i fe­ri­en, end der ple­jer at va­e­re,« jo­ker han. Star­ter el­ler jo­ker? En smu­le us­a­ed­van­ligt er der dog ik­ke ga­ran­ti for, at Ras­mus Falk – trods en drøm­mestart i sin nye klub – og­så star­ter in­de i sa­e­so­nens hidtil vig­tig­ste kamp. Falk er end­nu ik­ke helt fast mand på Stå­le Sol­bak­kens hold­kort, men det kan aen­dre sig mod ru­ma­en­ske Astra.

»I får først at se en ti­me før ki­ck off, om han star­ter in­de. Men Ras­mus kom­mer på ba­nen. Det kan jeg love,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

»De­fen­sivt har vi stram­met ham lidt op, og det gør, at han nok bli­ver lidt hur­ti­ge­re tra­et. Han får ik­ke de kunst­pau­ser, han fik før. Så må vi se, hvor­når han er en 90-mi­nut­ter­s­spil­ler. Må­ske er han det mod Astra, hvis han spil­ler fra start. Den slags kan kom­me hur­tigt. Han kom­mer på ba­nen, og så må vi se, om han kan få sam­me ind­virk­ning fra start el­ler som jo­ker,« slut­ter FC Kø­ben­havns nor­ske ma­na­ger.

Star­ter Sol­bak­ken ik­ke med den nye ynd­ling, går der na­ep­pe lang tid, in­den Par­kens pu­bli­kum kra­e­ver, at Fal­ken får fly­ve­til­la­del­se igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.