GIRL FROM IPANEMA

Den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie mød­te i går talsta­er­kt op til strand­fest i Rio op til OL-åb­nin­gen

BT - - OL I RIO - BT I RIO Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Der var bob­ler, fin­ger­mad­der og en syn­gen­de kron­prin­ses­se Mary, da den yng­ste og mel­lem­ste ge­ne­ra­tion af den roy­a­le fa­mi­lie i går åb­ne­de Den Dan­ske Pavil­li­on midt på den iko­ni­ske Ipanema Bech i OL-by­en Rio de Ja­neiro. An­led­nin­gen var selv­føl­ge­lig de fo­re­stå­en­de olym­pi­ske le­ge i den bra­si­li­an­ske stor­by, der fre­dag ki­ck­star­tes med åb­nings­ce­re­mo­ni­en på det le­gen­da­ri­ske Ma­ra­caña, men med ind­vi­el­sen af den dan­ske lejr med di­rek­te ud­sigt til bra­si­li­an­ske bi­ceps og biki­ni­er er fe­sten al­le­re­de tyv­star­tet.

Bla­e­sten fra det sy­dat­lan­ti­ske hav hav­de godt fat i hå­ret på prins Ni­ko­laj, der trop­pe­de op til ar­ran­ge­men­tet sam­men med sin lil­le­bror prins Fe­lix og si­ne to halv­sø­sken­de, prin­ses­se At­he­na og prins Hen­rik. For­u­den sin far, prins Jo­a­chim, og prin­ses­se Ma­rie. Sidst kom kron­prin­s­par­ret, der åb­ne­de med kind­kys og kram­mer til bror­mand og svi­ge­r­in­de, og der­med kro­ne­de en roy­al pa­ra­de.

Den sto­re dan­ske pavil­li­on er ud­set til at prom­ove­re Dan­mark un­der le­ge­ne i Rio og by­der blandt an­det på en le­goud­stil­ling og by­cyk­ler. Sidst­na­evn­te hop­pe­de prins Jo­a­chim, prin­ses­se Ma­rie og den yng­ste ge­ne­ra­tion op på til de lo­ka­le bra­si­li­an­ske strand­ga­esters må­ben for­an en ha­er af bå­de dan­ske og uden­land­ske ka­mer­a­folk.

BTs hold, der i går lan­de­de i Rio, var med til ar­ran­ge­men­tet, hvor og­så folk fra top­pen af Team Dan­mark og Dansk Idra­ets­for­bund, delt­og. Li­ge­som det dan­ske pi­ge­kor un­der­hold­te med blandt an­det Lukas Gra­hams ’Se­ven Years’, som kron­prin­ses­se Mary sang med på fra af­stand. Rio er klar BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt IOC-med­lem kron­prins Fre­de­rik ind til hans syn på den rus­si­ske do­ping-skan­da­le, men blev for­hin­dret af en sta­er­kt be­gra­en­set ad­gang til spørgs­mål. Han for­sik­re­de dog trods lø­ben­de mel­din­ger om fejl og mang­ler hos ar­ran­gø­rer­ne, at den bra­si­li­an­ske mil­li­onby er klar til at ind­ta­ge ver­dens­sce­nen.

»Rio er klar,« lød det med et stort smil fra Hans Kon­ge­li­ge Højhed.

Smil var der og­så mas­ser af, da BT lyk­ke­des at fan­ge den køn­ne prin­ses­se Ma­rie, der var iført en blom­stret som­mer­top og et par sol­bril­ler til Rios skar­pe strå­ler. Med ar­me­ne rundt om prin­ses­se At­he­na og prins Hen­rik tal­te hun varmt om den by, som de na­e­ste godt tre uger sam­ler he­le ver­dens op­ma­er­k­som­hed og sen­der re­kord­man­ge dan­ske at­le­ter i ak­tion. 120 i alt.

Roy­al støt­te Hvad sy­nes De om Rio?

»Jeg sy­nes, Rio er en fan­ta­stisk by. Det er ik­ke før­ste gang, vi er her. Jeg sy­nes, at Bra­si­li­en er fan­ta­stisk. Rio og São Pa­o­lo. Vi har li­ge va­e­ret i Foz do Igu­açu, som var helt vi­dun­der­ligt.« Hvad gla­e­der De dem til at op­le­ve, når de olym­pi­ske le­ge be­gyn­der?

»Jeg gla­e­der mig til at se dan­sker­ne og støt­te dem og se, hvor dyg­ti­ge de er. Vi gla­e­der os.« Er der nog­le be­stem­te sports­gre­ne, De er sa­er­ligt be­gej­stre­de for.

»Der er man­ge,« sag­de prin­ses­se Ma­rie, der al­le­re­de lør­dag kan over­va­e­re dan­ske at­le­ter i OL-ak­tion, når blandt an­dre svøm­mer­ne skal i det olym­pi­ske bas­sin.

Og iføl­ge Kø­ben­havns over­borg­me­ster og for­mand for Team Dan­mark, Frank Jen­sen, skal man ik­ke un­der­vur­de­re den talsta­er­ke roy­a­le op­bak­ning.

»Jeg ved fra mi­ne sam­ta­ler med at­le­ter­ne, at de vir­ke­lig er gla­de for den op­ma­er­k­som­hed, som Kron­prin­sen og den kon­ge­li­ge fa­mi­lie gi­ver at­le­ter­ne. Bå­de i dag­lig­da­gen, men i høj grad og­så, når de skal ud og pra­este­re. At de er mødt så talsta­er­kt frem her, det ved jeg, at at­le­ter­ne er ut­ro­ligt gla­de for.«

Lad os hå­be, at­le­ter­ne får me­get me­re at gla­e­de sig over, når le­ge­ne of­fi­ci­elt sky­des i gang. Med den kon­ge­li­ge fa­mi­lie og BT ta­et på be­gi­ven­he­der­ne i Rio.

Prin­ses­se Ma­rie iført blom­stret som­mer­top og sol­bril­ler vi­ste sig fra bed­ste dan­ske si­de på en cy­kel ved åb­nin­gen i går af Den Dan­ske Pavil­lon på Rios iko­ni­ske Ipanema Beach - her med Kø­ben­havns over­borg­me­ster og Team Dan­mark-for­mand Frank Jen­sen li­ge i ha­e­le­ne. Til strand­fe­sten hav­de prin­ses­se Ma­rie og prins Jo­a­chim bør­ne­ne prin­ses­se At­he­na, og prin­ser­ne Ni­ko­lai, Fe­lix og Hen­rik med og og­så kron­prin­ses­se Mary og kron­prins Fre­de­rik, der og­så er dansk IOC-med­lem, mød­te frem på den bra­si­li­an­ske strand og var med til at sky­de Dan­marks OL i gang of­fi­ci­elt. FO­TO JENS NØRGAARD LAR­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.