1 , 9 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn har va­e­ret me­get over­be­vi­sen­de i den­ne sa­e­son, og bør og­så gø­re ar­bej­det fa­er­digt i dag. Astra Gi­ur­giu er ik­ke no­get skra­em­men­de be­kendt­skab, og ru­ma­e­ner­ne har da og­så mi­stet et par pro­fi­ler i for­hold til sid­ste sa­e­son uden at ha­ve få­et til­sva­ren­de kva­li­tet re­tur. De har star­tet sa­e­so­nen elen­digt med blot ét po­int i de to før­ste kam­pe i den ru­ma­en­ske liga. I den før­ste kamp hav­de man kun det ene skud re­gi­stre­ret in­den for ram­men, som man score­de på, og der­for bør FC Kø­ben­havn vin­de den­ne kamp, uden Astra får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.