Suc­ces­ma­ge­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TAKTISK JU­STE­RING har godt flow i vo­res pas­nings­spil, og vi har la­vet mål i samt­li­ge kam­pe,« si­ger Al­lan Kuhn.

I den­ne sa­e­son er der gen­nem­snit­ligt kom­met me­re end 16.000 til­sku­e­re på Swed­bank Sta­dion til Malmö FFs hjem­me­kam­pe.

»In­teres­sen er ka­em­pe­stor. Når der er hjem­me­kamp i Mal­mø, står det stil­le, og ener­gi­en på sta­dion er no­get helt spe­ci­elt. Man kan ma­er­ke, at det er en by, der oser af fod­bold,« forta­el­ler Al­lan Kuhn.

Ef­ter to mester­ska­ber i tra­ek måt­te de 18-fol­di­ge sven­ske me­stre sid­ste år nø­jes med en skuf­fen­de fem­te­plads i Alls­venskan.

Her­ef­ter sag­de ch­eftra­e­ner Åge Ha­rei­de far­vel for at bli­ve Dan­marks land­stra­e­ner, og Malmö FF hen­te­de i ste­det Al­lan Kuhn, der var as­si­stent­tra­e­ner i AaB.

Klub­bens målsa­et­ning i den­ne sa­e­son er at kva­li­fi­ce­re sig til eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i na­e­ste sa­e­son.

Det kra­e­ver en pla­ce­ring blandt de tre bed­ste i Alls­venskan.

Når man spør­ger folk i by­en, er top tre så okay?

»Ja, det er ac­cep­ta­belt, tror jeg. Men langt de fle­ste vil si­ge, at vi skal vin­de guld. Og det vil jeg jo og­så ger­ne. Vi skal va­e­re en del af det til sidst, og jeg hå­ber, vi kan vin­de. Men det bli­ver in­gen let rej­se. Alls­venskan er kendt for at va­e­re me­get ja­evn­byr­dig, og sid­ste år blev det og­så af­gjort i sid­ste run­de. Det er ty­pisk for Alls­venskan,« si­ger Al­lan Kuhn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.