UFFE ROSTRUP

BT - - DEBAT -

Det hå­ber jeg, at den er. Ita­lesa­et­tel­sen om fol­ke­sko­lens til­bud har aen­dret sig rig­tig me­get. Det er ble­vet en kamp­plads, hvor det hand­ler om at ta­le fol­ke­sko­len ned i ste­det for at fin­de ud af, hvor­dan man får tin­ge­ne til at fun­ge­re.

Pro­ble­met er i vir­ke­lig­he­den po­li­tisk. Man bli­ver nødt til at pri­o­ri­te­re fol­ke­sko­len. Frisko­ler er et al­ter­na­tiv til fol­ke­sko­len. Men det er et pro­blem, at det er sva­ert at fin­de ud af, hvad vi skal va­e­re et al­ter­na­tiv til, for­di fol­ke­sko­len sej­ler.

For­mand for Frie Sko­lers La­e­rer­for­e­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.